การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สำหรับ บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 19 (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561)
1. แบบสอบถามนี้ สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ผ่านการศึกษาจนครบหลักสูตร ที่มีต่อการจัดหลักสูตร
2. คำตอบในแบบสอบถาม จะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรเท่านั้น จะไม่มีการตัดสินถูก ผิด และไม่มีผลใดๆ ต่อตัวนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
3. ขอให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อคำถาม เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตร โดยแบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพหลักของ บิดา / มารดา *
4. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน *
5. ท่านมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าใด *
6. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอหรือไม่ *
ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด *
Your answer
7. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ท่านได้รับ ได้มาจากใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
9. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือน ควรประมาณเท่าใด *
10. ท่านเลือกเรียนในวิชาชีพนี้เพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
11. เมื่อสำเร็จการศึกษาท่านมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพพยาบาลระดับใด *
เมื่อสำเร็จการศึกษาท่านมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพพยาบาลระดับใด เพราะเหตุใด *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
5 คะแนน หมายถึง เหมาะสม/สอดคล้องมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง เหมาะสม/สอดคล้องมาก
3 คะแนน หมายถึง เหมาะสม/สอดคล้องปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง เหมาะสม/สอดคล้องน้อย
1 คะแนน หมายถึง เหมาะสม/สอดคล้องน้อยที่สุด
2.1 ความคิดเห็นที่มีต่อบริบทของหลักสูตร
1. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร *
2) มุ่งเสนอความต้องการและแก้ไขปัญหาของสังคม *
3) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน *
4) สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์แห่งวิชาชีพการพยาบาล *
5) มีความสมดุลระหว่างความรู้ ทฤษฎี และการปฏิบัติ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง *
6) มุ่งเสริมสร้างคำนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม *
7) มุ่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ *
2. ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
1) จำนวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตร 144 หน่วยกิต *
2) จำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต *
2.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต *
2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 หน่วยกิต *
2.4 กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต *
3) จำนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ
3.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 29 หน่วยกิต *
3.2 กลุ่มวิชาชีพ 79 หน่วยกิต *
3. ความสอดคล้องของสาระรายวิชาในหลักสูตร
1) สาระรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้อง ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์หลักสูตร *
2) สาระรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยกับศาสตร์ทางการพยาบาลและการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ *
3) สาระรายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของสังคม และความเป็นจริงในสังคม *
4) สาระหรือประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาภาคปฏิบัติครอบคลุมศาสตร์ทางการพยาบาล *
5) สาระรายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ วุฒิภาวะ ความสนใจ และประสบการณ์ของผู้เรียน *
6) สาระรายวิชาในหลักสูตรนำไปปฏิบัติได้จริง และมีประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อการประกอบวิชาชีพ *
7) มีการบูรณาการเนื้อหาสาระจากหลายสาขาวิชาอย่างเหมาะสม *
8) มีการบูรณาการเนื้อหาสาระในศาสตร์ทางการพยาบาลอย่างเหมาะสม *
9) เนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆ ไม่มีความซ้ำซ้อนกัน *
10) จัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือจัดเรียงรายวิชาให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นลำดับ มีความต่อเนื่อง และผสมผสานในแต่ละภาคการศึกษา *
2.2 ความคิดเห็นต่อปัจจัยนำเข้า
1. การคัดเลือกและคุณสมบัติทั่วไปของผู้เรียน
1.1 เกณฑ์ในการสมัครและคัดเลือกผู้เรียน
1. การกำหนดผลการเรียนระดับมัธยมศึกษามีความเหมาะสม (คะแนน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ผลการเรียนสะสมกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50) *
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องเป็นนักเรียนในโปรแกรม คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ไม่รับการศึกษานอกโรงเรียนหรือเทียบเท่า *
3. หน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต(หลักสูตรพ.ศ. 2542) หรือ 9 หน่วยกิต (หลักสูตรพ.ศ. 2544) *
4. การใช้คะแนน O-net GAT PAT1 และ PAT2 เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกผู้เรียนมีความเหมาะสม *
1.2 คุณลักษณะทั่วไปของผู้เรียน
1. มีความพร้อมด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ *
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ *
3. มีความพร้อมด้านทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา *
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล *
5. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น *
6. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน เห็นแก่ส่วนรวม *
7. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างประสิทธิภาพ *
8. มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น *
9. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเอง *
10. มีความคิดรอบคอบ ไตร่ตรอง และมองรอบด้าน *
11. มีความสามารถในการบริหารจัดการ เช่น บริหารจัดการเวลา จัดการภาระงานตนเองได้อย่างเหมาะสม ตรงตามเวลา *
2. การประเมินคุณลักษณะของอาจารย์
2.1 คุณลักษณะทั่วไปของอาจารย์ประจำ
1. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดของหลักสูตรที่เปิดสอน *
2. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ *
3. มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี *
4. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล *
5. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล *
6. มีความสามารถด้านการสอนและการวัดการประเมินผล *
7. มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ ประสานความร่วมมือกับผู้อื่น *
8. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสังคม *
9. เป็นผู้ที่รู้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ *
10. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน *
11. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี *
12. มีการคิดอย่างเป็นระบบ ไตร่ตรองรอบคอบ รอบด้าน *
13. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ *
2.2 คุณลักษณะทั่วไปของอาจารย์พยาบาลในแหล่งฝึก
1. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดของหลักสูตรที่เปิดสอน *
2. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ *
3. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงตามสาขาการพยาบาล *
4. เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล *
5. มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล *
6. มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพ ประสานความร่วมมือกับผู้อื่น *
7. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร *
8. มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของสังคม *
9. เป็นผู้ที่รู้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย กับการเปลี่ยนแปลง *
10. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน *
11. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี *
12. มีการคิดอย่างเป็นระบบ ไตร่ตรองรอบคอบ รอบด้าน *
2.3 คุณลักษณะทั่วไปของอาจารย์พิเศษ
1. มีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี *
2. มีความสามารถด้านการสอนการประเมินผล *
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต *
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานความร่วมมือ *
5. เป็นผู้ที่รู้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ *
6. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน *
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ *
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.1 ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถาบัน
1. ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ในด้านความสะอาดและบรรยากาศทางวิชาการ *
2. ความเพียงพอของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียน *
3. ความทันสมัยของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเรียน *
4. ความเหมาะสมของห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล *
5. ความเพียงพอของบุคลากรในห้องปฏิบัติการพยาบาล *
6. ความเพียงพอของห้องเรียนกลุ่มย่อย *
7. ความเหมาะสมของโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ *
8. ความเหมาะสมของชุมชนที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ *
3.2 ด้านบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ห้องสมุด และสื่อการเรียนการสอน
1. ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอินเตอร์เน็ท *
2. สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และอินเตอร์เน็ทมีความเหมาะสม *
3. ความเหมาะสมของเวลาในการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ *
4. ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศน์ เช่น เครื่องเสียง โมโครโฟน ลำโพง *
5. ความเหมาะสมของเวลาในการให้บริการห้องสมุด *
6. ความเพียงพอของเอกสาร ตำรา วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการค้นคว้าในห้องสมุด *
7. ความเพียงพอของสื่อ วัสดุการเรียนการสอนที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล เช่น หุ่นจำลอง เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ *
8. มีบุคลากรที่สนับสนุนด้านการสืบค้น เช่น บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บุคลากรห้องปฏิบัติการ *
2.3 ความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร
1. จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร *
2. จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้แต่ละรายวิชา *
3. จัดเนื้อหาที่สอน หรือกำหนดประสบการณ์การฝึกภาคปฏิบัติได้ครบถ้วนตรงตามผลการเรียนรู้ของวิชา *
4. ออกแบบการเรียนรู้ได้สอดคล้องกันกับผลการเรียนรู้ที่กำหนด เนื้อหาหรือประสบการณ์ที่กำหนด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบได้สอดคล้องกัน *
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล *
6. ใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด แก้ปัญหา และอภิปรายปัญหา *
7. ให้นักศึกษามีการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธี เช่น การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การทำโครงงาน หรือชิ้นงาน และเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง *
8. ให้นักศึกษาได้มีการประยุกต์ทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือองค์ความรู้ในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการและตนเอง *
9. จัดการเรียนการสอนโดยมีการเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับเนื้อหาวิชาอื่นๆ *
10. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความเอื้ออาทร และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล *
11. มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ E-learning simulation-based learning หรือการมอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นทาง internet การสืบค้นข้อมูลใน CD-ROM ฐานข้อมูลการสืบค้น *
12. จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา *
13. ประเมินนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือผลการเรียนรู้รายวิชา *
14. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน *
15. ใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินนักศึกษาหลากหลายวิธี *
16. มีการประเมินนักศึกษาเป็นรายบุคคล และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาเป็นระยะๆ *
17. ใช้ข้อสอบที่เน้นการวัดความสามารถในการนำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ *
18. มีการนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง *
19. มีการติดตามผลการเรียนและติดตามพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง *
20. มีการนำผลการประเมินคามก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษามาพัฒนากระบวนการสอนได้เหมาะสม *
2. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. จัดกิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียนอย่างเหมาะสม *
2. ให้การสนับสนุนงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและชมรมต่างๆได้เหมาะสม *
3. จัดให้มีระบบบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ *
4. แสวงหาแหล่งทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้เหมาะสมเพียงพอ *
5. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง *
2.4 ความคิดเห็นที่มีต่อผลลัพธ์ของหลักสูตร
1. ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย
1. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรม *
2. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน *