แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อฐานข้อมูลออนไลน์ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มฉก.
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นหน้าเว็บไซต์ของคณะวิชา (http://clc.hcu.ac.th/index.php) รวมถึงหน้าเว็บเพจ Facebook (https://www.facebook.com/pr.clc.hcu) ทั้งนี้ คณะวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจะนำผลที่ได้จากการสำรวจ ไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป
เพศ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ความถี่ในการเข้าใช้ website ของคณะฯ
ความถี่ในการเข้าใช้ Facebook Fanpage ของคณะฯ
บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะวิชาฯ
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของคณะวิชาฯ ที่ท่านเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ของคณะวิชาฯ (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms