แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อประเมินความพึงพอใจและการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวฯ
2. กำหนดการดำเนินงานฯ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ โดมศรีพุทธาคณาพัฒน์ โรงเรียนพุทธชินราพิทยา เวลา 08.00 น. และวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.เป็นต้นไปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพีธีถวายบังคม และเวลา18.30 น. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบิศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว
3. ขอให้ท่านร่วมมือประเมินความพึงพอใจและให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง เพื่อคณะกรรมการจะได้นำข้อเสนอไปปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป
4. แบบประเมินมีทั้งสิ้น 3 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ตอนที่ 2 รายการประเมิน ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว 5 ระดับดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึงมาก 3 ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
2.ความพร้อมเพรียงในการจัดกิจกรรมและอุปกรณ์สื่อโสตฯ
3.รูปแบบ พิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ มีความเหมาะสม
4.การตกแต่งสถานที่และบรรยากาศในการจัดกิจกรรม
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
6. กิจกรรมแสดงถึงการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ/ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
7. ความประทับใจ ซาบซึ้ง ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบานชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
8. บุคลากรและนักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
9. การแสดงออกของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรม
10. กิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาพุทธา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-304180-3 Fax 055 -304181
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy