แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
ฐานที่ 4 _____ สมดุลแห่งกายและใจ______
คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการเข้าร่วมโครงการ จากข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของท่านจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าภาพครั้งที่ 13 ต่อไป
* ขอบพระคุณอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมิน*
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
เพศ *
สถานะ *
สังกัด คณะ/สถาบัน/ศูนย์ *
ตอนที่ 2 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ได้ความรู้ด้านร่างกายมนุษย์ ผ่านการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่
2) ได้ทดสอบความสามารถทางกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตรวจวัดการใช้พลังงานของร่างกาย
3) ความประทับใจในภาพรวมของการเข้าร่วมฐานการเรียนรู้ครั้งนี้
ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. กิจกรรม : ร่างกายของเราเป็นอย่างไร ศึกษาและรับฟังบรรยาย กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่
2. กิจกรรม : อะไรอยู่ในร่างกาย ศึกษาและรับฟังบรรยาย องค์ประกอบของร่างกาย มวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ำในร่างกาย
3. กิจกรรม : เมื่อร่างกายมนุษย์ทำงาน ทดสอบค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย และพลังสูงสุดของกล้ามเนื้อ
ตอนที่ 4 : ความพร้อมและความเหมาะสม(ภาพรวม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) วิทยากรบรรยาย
2) อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3) อาหารกลางวัน
4) สถานที่จัดกิจกรรม
5) วัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy