فعالیت شرکت امین آوا از تاریخ آبان ماه 1393 خاتمه یافته و از آن تاریخ هیچ خدماتی از طریق این شرکت ارائه نمی گردد!