แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดราชบุรี" ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
1) ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
2) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3) ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4) ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ทางใด ระบุ
Your answer
5) เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6) เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
สถานการณ์แรงงาน
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่......
7) ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดราชบุรีควรปรับปรุงหรือไม่ *
8) ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
โปรดระบุ ประเด็นที่ควรปรับปรุง
Your answer
9) ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ...
Your answer
10) ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy