แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดราชบุรี" ปีงบประมาณ 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
1) ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
2) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
มาก
ปานกลาง
น้อย
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3) ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4) ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ทางใด ระบุ
5) เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6) เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
สถานการณ์แรงงาน
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่......
Clear selection
7) ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดราชบุรีควรปรับปรุงหรือไม่ *
8) ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
โปรดระบุ ประเด็นที่ควรปรับปรุง
9) ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ...
10) ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy