แบบสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ รพ.เกาะคา ตาม 3อ.2ส. ปี 2563
แบบประเมินนี้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ซึ่งประกอบด้วย 5 ตอน จำนวน 30 ข้อ

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน (5ข้อ)
ตอนที่ 2 : ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.(6ข้อ)
ตอนที่ 3 : การเข้าถึงข้อมูล การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และรู้เท่าทันสื่อ ตาม 3อ.2ส.(10ข้อ)
ตอนที่ 4 : การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง ตาม 3อ.2ส.(3ข้อ)
ตอนที่ 5 : พฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.(6ข้อ)
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1.โปรดเลือกหน่วยงานที่คุณสังกัด *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เลือกคำตอบที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุด
1.เพศ
2.ปัจจุบันท่านอายุเท่าไหร่
3.ท่านมีสถานะชภาพสมรสเป็นแบบใด *
Required
4.ท่านจบการศึกษาสูงสุดหรือกำลังศึกษาระดับชั้นใด *
Required
ตอนที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้อง เกี่ยวกับหลักปฏิบัติตนตาม 3อ. 2ส.
โปรดเลือกคำตอบ ก ข ค ง ตามที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาหารชนิดใดที่เสี่ยงต่อการทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ มากที่สุด *
2.การกินผักหลายๆ ชนิดที่มีสีสันแตกต่างกันในปริมาณที่มากพอ จะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคใดได้มากที่สุด
3.การออกกำลังกายอย่างไรถึงจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงได้
4.บุคคลในข้อใด ที่มีการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ดี
5.บุคคลในข้อใดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการสูบบุหรี่สูงที่สุด
6.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อปัญหาใดมากที่สุด
ตอนที่ 3 : การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ การจัดการตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อ ตาม 3อ.2ส.
โปรดเลือกคำตอบตามช่องความถี่ในการปฎิบัติที่ตรงกับความเป็นจริง
1.การเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
นานๆครั้ง
ไม่ได้ปฏิบัติ/ไม่เคย
1.เมื่อต้องการรู้เรื่องข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ท่านสามารถค้นหา และเลือกแหล่งข้อมูลสุขภาพได้โดยง่าย เช่น ถามผู้รู้ ดูจากสื่อ อ่านหนังสือ ค้นอินเตอร์เน็ต ได้บ่อยครั้งแค่ไหน
2.ท่านมีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. หรือการเข้ารับบริการสุขภาพ จากหลายแหล่ง บ่อยครั้งแค่ไหน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย น่าเชื่อถือ
2.การสื่อสารสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
นานๆครั้ง
ไม่ได้ปฏิบัติ/ไม่เคย
3.ท่านอ่านเองหรือฟังคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส. จากบุคคลต่างๆ แล้วพบว่า ตนเองไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหานั้น บ่อยครั้งแค่ไหน
4.ท่านเล่าเรื่อง พูดคุย อ่านหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับ 3อ.2ส.ให้ครอบครัว เพื่อนหรือผู้อื่นได้รู้ บ่อยครั้งแค่ไหน
5.ท่านโน้มน้าวให้บุคคลอื่น ยอมรับข้อมูลที่ถูกต้อง หรือ แนะนำให้สามารถปฏิบัติตาม 3อ.2ส. ได้บ่อยครั้งแค่ไหน
3.การจัดการตนเองตาม 3อ.2ส.
ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
นานๆ ครั้ง
ไม่ได้ปฏิบัติ/ไม่เคย
6.ท่านประเมินปริมาณและคุณค่าอาหารที่กินในแต่ละมื้อพร้อมวางแผนออกกำลังของตนเองให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บ่อยครั้งแค่ไหน
7.ท่านประเมินสภาวะอารมณ์ของตนเอง ถ้าพบว่าเครียด ท่านสามารถจัดการเพื่อลดความเครียดนั้นลงด้วยวิธีที่ดีต่อสุขภาพของท่าน
8.ท่านมีการจัดการสภาพแวดล้อมตัวเองเพื่อให้ท่านปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตาม 3อ.2ส. ให้ได้มากขึ้น บ่อยครั้งแค่ไหน
4.การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศตาม 3อ.2ส.
ทุกครั้ง
บ่อยครั้ง
บางครั้ง
นานๆครั้ง
ไม่ได้ปฏิบัติ/ไม่เคย
9.เมื่อท่านสนใจในสินค้าที่โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ท่านหาข้อมูลเพิ่มจากหลายแหล่งเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ก่อนตัดสินใจซื้อ บ่อยครั้งแค่ไหน
10.ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือก่อนยอมรับข้อมูล/สินค้า ท่านได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย เพื่อประเมินเนื้อหาโดยไม่เชื่อหรือปฏิบัติตามทันที บ่อยครั้งแค่ไหน
ตอนที่ 4 : การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก 3อ.2ส.
โปรดเลือก ตัวเลือก (ก ข ค ง )ที่ตรงกับที่ท่านปฏิบัติ/คาดว่าจะปฏิบัติ
1. เมื่อท่านไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านของเพื่อนบ้าน แล้วได้รับเชิญให้กินอาหารหวานมีไขมันสูง ท่านตัดสินใจทำอย่างไร
2. หากท่านและเพื่อนของท่าน ออกกำลังกายด้วยกันเป็นประจำ แต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ เพื่อนบอกว่าไม่อยากออกกำลังกายอีกแล้ว ท่านจะปฏิบัติเช่นไร
3. หากท่านขับรถไปงานแต่งงาน แล้วเพื่อนชวนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ ท่านจะปฏิบัติตนเช่นไร
ตอนที่ 5 : พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านในช่วงปัจจุบันนี้
โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านในช่วงปัจจุบันนี้
6-7วัน/สัปดาห์(5)
4-5วัน/สัปดาห์(4)
3 วัน/สัปดาห์(3)
1-2วัน/สัปดาห์(2)
แทบไม่ได้ปฏิบัติ(1)
ท่านมีการควบคุมปริมาณอาหารและรสชาติ ไม่ให้ หวาน มัน และเค็มจัดทุกมื้อ
ท่านกินผักและผลไม้สดสะอาดเสมอ วันละอย่างน้อย ครึ่งกิโลกรัม
ท่านออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวต่อเนื่อง จนรู้สึกเหนื่อย มีเหงื่อออก
ท่านสูบ หรือ สูดควันบุหรี่
ท่านดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy