แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (www.pbru.ac.th) ประจำปีการศึกษา 2560
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (www.pbru.ac.th) นอกจากจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์หลักของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นที่เชื่อมโยงลิงค์ไปสู่ระบบ บริการต่างๆ และข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอก ทีมงานที่ดูแลได้พัฒนาปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์มาโดยตลอด โดยยึดตามข้อเสนอแนะ การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน และความเหมาะสมตามสมัย และในรอบนี้ ปีการศึกษา 2560 จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านช่วยตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ในครั้งนี้
แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ ทั้งจากนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการจากเว็บไซต์ฯ และจะนำผลที่ได้จากการสรุปแบบประเมินฯ มาใช้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เว็บไซต์มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานให้ดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณผู้ตอบแบบประเมินทุกท่านที่รวมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบประเมินฯในครั้งนี้

คำชี้แจง
3.1 ชื่อเว็บไซต์ที่ประเมิน www.pbru.ac.th เท่านั้น
3.2 โปรดทำเครื่องหมายเลือกให้ตรงกับความเป็นจริง และตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
3.3 เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ มาก
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ น้อย
1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
โปรดทำเครื่องหมายเลือกให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
1.3 สังกัดหน่วยงาน *
1.4 สถิติการใช้งานเว็บไซต์ *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service