Анкета 1: Структури на младинско учество во процесите на донесување одлуки на локално ниво/ Anketa 1: Strukturat e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal
Ова истражување го спроведува YP Lab на DYPALL - европска мрежа од над 50 општини и организации од граѓанското општество од повеќе од 20 земји меѓу кои е и Здружение Центар за интеркултурен дијалог, кои имаат за цел да вклучат млади луѓе во процесите на донесување одлуки на локално ниво. YP Lab е центар за ресурси и мобилност во рамките на DYPALL со фокус на развојот на мапирање и градење на капацитетите во областа на локалното учество на младите.

Една од целите на мрежата е да се развијат структури и механизми за учество на младите во донесувањето одлуки на локално ниво, како и да се идентификуваат најдобрите практики и да се воведат иновативни пристапи кон јавното управување во соработка со локалните власти и граѓанските организации активни во полето на младите.

Затоа, во рамките на YP Lab, развиваме студија на случаи што ќе ги мапира:

1) постојните структури и механизми за учество на младите во процесите на донесување одлуки во локалната власт (Анкета 1);

2) образовни проекти, иницијативи и алатки кои ги подготвуваат младите за учество во политичкиот живот на локално ниво (Анкета 2).

За таа цел имаме развиено две соодветни анкети.

Во фокусот на Анкета 1 се постојните структури и механизми за учество на младите во процесите на донесување одлуки на локално ниво. Таква структура може да биде локален младински совет кој е законски основан во рамките на општината со советодавна улога за младински прашања.

Ако имате пример за таква структура за споделување, ве молиме продолжете со анкетата.

Ако сакате да споделите информации за проект / иницијатива / алатка која има за цел воспоставување на таква структура, ве молиме продолжете на Анкета 2.

Ви благодариме за вашиот придонес.

Здружение Центар за интеркултурен дијалог

_________________________________________________________________________________________

Ky hulumtim është kryer nga YP Lab i DYPALL - një rrjeti evropian prej më shumë se 50 komunave dhe organizatave të shoqërisë civile nga më shumë se 20 vende, duke përfshirë Qendrën për Dialog Interkulturor, e cili ka për qëllim përfshirjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal. YP Lab është qendër për burimet dhe lëvizshmërinë brenda DYPALL me fokus në ngritjen e kapaciteteve në fushën e pjesëmarrjes lokale të të rinjve.

Një nga qëllimet e rrjetit është zhvillimi i strukturave dhe mekanizmave për pjesëmarrjen e të rinjve në vendimmarrje në nivel lokal, si dhe identifikimi i praktikave më të mira dhe prezantimi i qasjeve inovative për qeverisjen publike në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe organizatat qytetare aktive në fushën e të rinjve.

Prandaj, brenda YP Lab, ne zhvillojmë një rast studimi që do të identifikoj:

1) strukturat dhe mekanizmat ekzistues për pjesëmarrjen e të rinjëve në proceset vendimmarrëse në qeverisjen lokale (Anketa 1);

2) projektet arsimore, iniciativat dhe mjetet për përgatitjen e të rinjve për pjesëmarrje në politikat në nivel lokal (Anketa 2).

Për këtë qëllim, ne kemi zhvilluar dy anketime të përshtatshme.

Fokusi i Anketës 1 është strukturat dhe mekanizmat ekzistues për pjesëmarrjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal. Një strukturë e tillë mund të jetë një këshill lokal i të rinjve që është themeluar ligjërisht brenda komunës me një rol këshillues për çështjet e të rinjve.

Nëse keni një shembull të një strukture të tillë të ndarjes, ju lutemi vazhdoni me anketën.

Nëse dëshironi të shkëmbeni informacion rreth një projekti / iniciative / mjeti që ka për qëllim të krijojë një strukturë të tillë, ju lutemi të vazhdoni në anketën 2.

Faleminderit për kontributin tuaj.

Qendra për Dialog Interkulturor

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms