แบบประเมินการใช้ Blog ปี 2558

คำชี้แจง ให้นักเรียนประเมินการใช้ Blogb ของครู เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยเลือกประเมินตามหัวข้อดังนี้ มากที่สุด = 4 มาก = 3 ปานกลาง = 2 น้อยที่สุด = 1
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question