แบบสำรวจความต้องการ การให้บริการที่เป็นมากกว่าห้องสมุด
คำอธิบาย แบบสอบถามความต้องการการให้บริการ ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ต้องการมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ต้องการมาก
ระดับ 3 หมายถึง ต้องการปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ต้องการน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ต้องการน้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. สถานภาพ *
2. สังกัด *
3. ชั้นปี
Clear selection
4. ท่านเข้าใช้ห้องสมุดผ่านช่องทางใดบ้าง และมีความต้องการระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5
4
3
2
1
เข้าใช้บริการแบบกายภาพ (Walk in)
เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ (Website)
เข้าใช้บริการผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook)
เข้าใช้บริการผ่านทวิตแตอร์ (twitter)
เข้าใช้บริการผ่านไลน์ (line)
เข้าใช้บริการผ่านอินสตาแกรม (Instagram)
Clear selection
ท่านต้องการให้ห้องสมุดเพิ่มช่องทางอื่นๆ ในการเข้าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามีโปรดระบุ)
5. ท่านใช้ทรัพยากรสารนิเทศประเภทใดบ้าง และมีความต้องการระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5
4
3
2
1
หนังสือ/ตำรา
วารสาร
วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/งานวิจัย
สื่อโสตทัศนวัสดุ (CD/DVD)
อุปกรณ์สนับสนุนทางเทคโนโลยี (Notebook, Ipad เป็นต้น)
นวนิยาย และเรื่องสั้น
เอกสารจดหมายเหตุ
Clear selection
ท่านต้องการให้ห้องสมุดเพิ่มบริการทรัพยากรประเภทอื่นๆ อะไรบ้าง (ถ้ามีโปรดระบุ)
6. ท่านใช้ทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดประเภทใดบ้าง และมีความต้องการระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5
4
3
2
1
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database)
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (E-Thesis)
Clear selection
ท่านต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุงแก้ไขบริการทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้าง (ถ้ามีโปรดระบุ)
7. ท่านต้องการทรัพยากรสารนิเทศสาขาวิชาใดบ้าง และมีความต้องการระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5
4
3
2
1
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี
แพทย์ศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
การบริหารธุรกิจ
การเกษตร
ภาษา/วรรณกรรม
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมภายใน
การออกแบบ
เศรษฐศาสตร์
การเงินและบัญชี
การศึกษา
การท่องเที่ยว
จิตวิทยา
Clear selection
ท่านต้องการใช้ทรัพยากรสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือสามารถระบุเนื้อหาเฉพาะเจาะจง (ตัวอย่าง Robot, อาหารชีวจิต เป็นต้น) ถ้ามีโปรดระบุ..
8. ท่านเคยใช้บริการใดต่อไปนี้ของห้องสมุด และมีความต้องการระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5
4
3
2
1
บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง (ผ่านตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ)
บริการจัดส่งหนังสือถึงบ้าน (Resource Delivery)
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan)
บริการแจ้งเตือนทรัพยากรสารนิเทศเกินกำหนดส่งผ่าน e-mail
บริการจองทรัพยากรสารนิเทศ (Hold)
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศผ่าน WebOPAC
บริการหอเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4
บริการฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บริการฝึกอบรมโปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อน (โปรแกรม Turnitin)
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการห้องสมุด
Clear selection
ท่านต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุงแก้ไขบริการต่างๆ ข้างต้นอย่างไรบ้าง และมีความต้องการบริการอะไรบ้าง (ถ้ามีโปรดระบุ)
9. ท่านใช้บริการพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องสมุดส่วนใดบ้าง และมีความต้องการระดับใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ข้ามข้อที่ไม่ได้ใช้บริการ)
5
4
3
2
1
บริการพื้นที่นั่งอ่านภายในห้องสมุด
บริการพื้นที่ห้องทำงานร่วมกัน (Co working space)
บริการพื้นที่จัดกิจกรรม (Event)
บริการห้องคอมพิวเตอร์
บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย
บริการห้องสนับสนุนการทำวิจัย (Research support)
บริการห้องประชุม
บริการห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรมความเป็นนวัตกร (FABLab)
ห้องผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (CL-Studio)
บริการห้องคาราโอเกะ
บริการห้องฉายภาพยนตร์
Clear selection
ท่านต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุงแก้ไขบริการพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไรบ้าง และมีความต้องการพื้นที่ใช้บริการแบบไหน (ถ้ามีโปรดระบุ)
10. ท่านต้องการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไรและมีความต้องการระดับใด
5
4
3
2
1
ที่นั่งแบบกลุ่ม
ที่นั่งแบบเดี่ยว
ที่นั่งแบบสบาย
แสงสว่าง
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมการเรียนรู้
มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน
ความสะอาดภายในห้องสมุด
ความปลอดภัยภายในห้องสมุด
สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Clear selection
ท่านต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุงแก้ไขบริการสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้าง และมีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเพิ่มเติม (ถ้ามีโปรดระบุ)
11. ความต้องการในการประชาสัมพันธ์การให้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5
4
3
2
1
ป้ายประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย