แบบสำรวจเพื่อประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
คำแนะนำ

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างศูนย์อนามัยที่ ๓ ชลบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำแผนการเสริมสร้างความพึงพอใจ ความผาสุก และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในทัศนะคติของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง และผลของการสำรวจดังกล่าว สามารถใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางในการสร้างความผาสุกในการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปังในการปฏิบัติงานได้

จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ทุกท่านกรอกแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (ลักษณะส่วนบุคคล)

ส่วนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผาสุก ความพึงพอใจ แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

ส่วนที่ ๓ จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงาน

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (ลักษณะส่วนบุคคล)
Clear selection
อายุ
Clear selection
สถานภาพ
Clear selection
ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
ข้าราชการประเภท (สำหรับท่านที่ตำแหน่งข้าราชการ
Clear selection
ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง..... ปี ..... เดือน
อัตราเงินเดือน
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy