Zgłoszenie na NOC ZAWODOWCÓW 2020 Edycja 3.0 "Wielkopolska w sieci zawodów" - subregion pilski
NOC ZAWODOWCÓW 2020 Edycja 3.0 "Wielkopolska w sieci zawodów" - formularz zgłoszeniowy.
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej edycji inicjatywy NOC ZAWODOWCÓW 2020 Edycja 3.0 "Wielkopolska w sieci zawodów" skierowanej do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z subregionu pilskiego oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia.
NOC ZAWODOWCÓW to wydarzenie o charakterze promującym kształcenie dualne i zawodowe połączone z konkursem, podczas którego uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą poruszanej tematyki, rywalizować z innymi oraz zdobyć nagrody ufundowane przez Organizatora.
Noc Zawodowców 2020 Edycja 3.0 "Wielkopolska w sieci zawodów" odbędzie się on-line na stronie www.cwrkdiz.pila.pl w dniu 2 października 2020 r. w godz. 17:00 -19:30.

Cele wydarzenia:
1. Popularyzacja kształcenia dualnego i zawodowego wśród uczniów szkół.
2. Pogłębienie wiedzy na temat różnych zawodów.
3. Przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy w różnych zawodach.
4. Poznanie zasad funkcjonowania firm różnych branż.
5. Zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną szkół w subregionie pilskim.
6. Rozwijanie kreatywności.
7. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
8. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.
9. Uczenie współzawodnictwa młodzieży.

Regulamin wydarzenia >>> https://cwrkdiz.pila.pl/files/pdf/REGULAMIN%20WYDARZENIA%20ON-LINE_Pila_NZ2020.pdf

Poglądowy program wydarzenia >>> https://cwrkdiz.pila.pl/files/pdf/Program_Pi%C5%82a_NZ_2020.pdf

Regulamin konkursu >>> https://cwrkdiz.pila.pl/files/pdf/Regulamin_konkursu_Kahoot_NZ2020.pdf

Wydarzenie odbywać się będzie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz pod patronatem medialnym: Pilska TV, Głos Największa sieć bezpłatnych gazet w Północnej Wielkopolsce, Radio Eska, Exspress TV, Victor 11, Głos.

Zapraszamy do udziału!
Organizator


Email address *
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. W związku z realizacją Wydarzenia w modelu zdalnym (online), jak również przez wzgląd na specyfikę niektórych elementów Wydarzenia, dochodzić będzie do przetwarzania danych osobowych Uczestników Wydarzenia w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
2. Organizator oświadcza, że jest administratorem tych danych osobowych.
3. W sprawach związanych z prywatnością i danymi osobowymi, z Organizatorem można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@cwrkdiz.pila.pl, telefonicznie pod numerem 67 307 00 04 lub pisemnie na
4. Organizator powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z art. 37 RODO). Wiadomości do IOD prosimy kierować na adres e-mail: iod@cwrkdiz.pila.pl.
5. Do przetwarzania danych osobowych dojdzie w następujących okolicznościach:
a. W zakresie, w jakim jest to niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu;
i. Konkretnie, mowa tutaj o gromadzeniu adresów e-mail, które posłużą do przeprowadzenia rejestracji i wysyłania linków uwierzytelniających do konkretnych sesji (pokoi).
ii. Danymi osobowymi będą również identyfikatory wykorzystywane przez Użytkowników
w czasie udziału w wybranych sesjach – identyfikatory te posłużą do wyróżnienia uczestników sesji, moderowania przebiegiem sesji oraz do kontaktu bezpośredniego.
b. W celach promocji i udokumentowania Wydarzenia oraz w celach statystycznych:
i. Przetwarzanie to polegało będzie na rejestracji całości Wydarzenia, jak również na utrwalaniu wybranych ujęć z poszczególnych sesji (pokoi).
ii. Zebrane w ten sposób dane posłużą do wyliczenia liczby uczestników oraz analizy zainteresowania określonymi tematami i zagadnieniami.
iii. Cele wizerunkowe oraz promocyjne realizowane będą przez upublicznienie wyselekcjonowanych fragmentów materiału źródłowego w Internecie, na stronie www oraz w social media Organizatora.
c. W związku z uczestnictwem w określonych warsztatach / zajęciach / konsultacjach:
i. Skorzystanie z usług doradcy zawodowego, podobnie jak przeprowadzenie multimedialnego testu samooceny, wymagać będą przetwarzania danych osobowych.
ii. Informacje te będą dotyczyć, między innymi wieku, potrzeb edukacyjnych
i preferencji zawodowych.
iii. Informacje te będą analizowane w czasie sesji / konsultacji i nie będą podlegały utrwaleniu.
d. W celu przygotowania i przesłania dyplomów potwierdzających uczestnictwo.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6 lit. a, c i d jest niezbędność tego przetwarzania do wywiązania się z tzw. przyrzeczenia publicznego, jakie składamy publikując niniejszy Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość uczestnictwa
w Wydarzeniu lub niektórych jego elementach.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 6 lit. b jest niezbędność tego przetwarzania do realizacji zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Za zadania takie uważa się realizację celów statutowych Organizatora.
9. Podanie danych jest obowiązkowe.
10. Wprowadza się kategoryczny zakaz udostępniania własnego wizerunku i / lub wizerunku osób trzecich w czasie Wydarzenia. Uczestnik ma obowiązek upewnić się, że jego kamerka internetowa jest wyłączona przed przystąpieniem do wideokonferencji.
11. Dane osobowe przechowywane będą przez okres ewentualnych roszczeń przewidzianych przepisami prawa (6 lat).
12. Dane osobowe podlegające upublicznieniu, dostępne będą w Internecie przez okres 5 lat.
13. W przetwarzaniu uczestniczyć będą podmioty wspierające Organizatora (podmioty przetwarzające i dalsze podmioty przetwarzające):
a. Szkoły.
b. Dostawca usługi administracji infrastrukturą IT.
c. Dostawca usługi poczty elektronicznej.
d. Dostawca usługi administracji i hostingu strony www.
e. Dostawcy usług wideokonferencji / streamingu danych.
14. Dostęp do danych mogą również uzyskać instytucje nadzorujące działania Organizatora.
15. Każdemu Uczestnikowi Wydarzenia przysługują prawa przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych, a Organizator oświadcza, że dołoży starań w celu ich należytej oraz terminowej realizacji.
16. Prawami tymi są:
a) Prawo dostępu do danych osobowych (uzyskania ich kopii).
b) Prawo do wezwania administratora do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym).
c) Prawo do wezwania administratora do ograniczenia przetwarzania.
d) Prawo do przeniesienia danych (przekazania ich kopii innemu podmiotowi).
e) Prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
17. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
Zapoznałem (-am) się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CWRKDiZ w Pile. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy