โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตภาควิชาพันธุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

จัดโดย ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2559

คำอธิบาย: ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. การอบรมมีประโยชน์กับนิสิต
  2. นิสิตได้ความรู้ grammar เพื่อการสื่อสาร
  3. นิสิตได้ความรู้ grammar เพื่อการเขียน
  4. นิสิตได้ความรู้ grammar เกี่ยวกับ TOEIC
  5. นิสิตมีโอกาสฝึกการฟังและอ่าน
  6. นิสิตได้ฝึกทำข้อสอบ TOEIC
  7. นิสิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับอาจารย์
  8. สถานที่จัดอบรม (วันที่ 1-2) มีความเหมาะสม 
  9. สถานที่จัดกิจกรรม (วันที่ 3) มีความเหมาะสม 
  10. นิสิตมีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง (วันที่ 3)
  11. อาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสม
  12. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
  13. ความน่าสนใจของกิจกรรมครั้งนี้
  14. อยากให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้
  15. นิสิตมีความมั่นใจและพร้อมใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question