Retaliĝilo IFEF 2019
Enirigu unue validan retpoŝtadreson en la sekvanta paragrafo (* = deviga)
Email address *
Personaj datumoj
Bonvolu plenigi
Familia nomo *
Persona nomo *
Urbo, Regiono
Lando *
Poŝtelefono
Sekso
Clear selection
Kongreskotizo (2ª periodo)
A) 80€ - IFEF-membro
B) 40€ - IFEF-membro loĝanta en B-landoj, familiano, junulo ĝis 30 jaroj - 30€
C) 100€ - Ne IFEF-membro -
D) 50€ - Familiano de ne IFEF membro
E) Estrarano - IFEF (rajtigita)
Kongreskotizo *
Dumkongresaj Ekskursoj
V1: Urbovizitado - Malago (piedire) - 3€
V2: Urbovizitado - V2: Urbovizitado - Malago, Botanika Gardeno, per buso - 8€
D1: Duontaga ekskurso: Zafarraya, kun faka vizito - 15€
D2: Duontaga ekskurso: Antequera - 12€
T1: Tuttaga ekskurso al Ronda * - Jam kompletiĝis
T2: Tuttaga ekskurso al Kordovo * - Jam kompletiĝis
A1: Tuttaga ekskurso, kun tagmanĝo Granado * - 30€ (lastaj lokoj)
(*) Pikniko inkluzivita kaze de kompleta pensiono, alie devas esti aparte mendita.
Dumkongresaj Ekskursoj
La nombro de lokoj en la ekskursoj estas limigitaj. T1 kj T2 jam kompletiĝis
Postkongreso Norda Maroko
255€
225€
Ĉambro Unulita 255 €, Dulita 225 €. Mia elekto:
ANONCOJ pri Postkongreso
1. Pro limigitaj lokoj, la limdato de la aliĝo estas la 31-a de decembro 2018; Post tiu dato la aliĝo estos traktata nur se restas liberaj lokoj;
2. La prezo ne inkluzivas plian nokton en Domo Dioceza (pro tre malfrua reveno al
Malago: 23.30);
3. Oni traktos la aliĝon nur post pago de 50% el la kosto de la ekskurso; Prioritaton por postkongreso havas la IFEF-kongresanoj
Ĉambro mendilo
Bonvolu skribi la nomo/jn de la kunloĝanto/jn, kaze de plurlita ĉambro; se ne, vi pagos la prezon por unulita ĉambro.
Mi loĝos kun:
Loĝado – La Casa Diocesana (Domo Dioceza)
La prezoj estas en Eŭro, por unu nokto kaj unu persono.
La nombro de ĉambroj rezervitaj en la Dioceza Domo estas limigitaj, kaj post kompletiĝo ni ne povos akcepti pliajn mendojn.

A) Unulita ĉambro, kun matenmanĝo - 34€
B) Unulita ĉambro, kun duona pensiono- 42€
C) Unulita ĉambro, kun kompleta pensiono - 53€
D) 1 lito en dulita ĉambro, kun matenmanĝo - 28€
E) 1 lito en dulita ĉambro, kun duonpensiono - 38€
F) 1 lito en dulita ĉambro, kun kompleta pensiono - 47€

La 12-an de majo elĉerpiĝis ĉambroj en la Dioceza Domo!!

Signu la tagojn kaj elektitajn servojn.

Mi mendas la jenajn noktojn kaj servojn:
Mi mendas
34€
42€
53€
28€
38€
47€
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
6/5
7/5
8/5
9/5
Ĉambro-perado (5 €) po persono (Signu se vi mendas ĉambrojn)
Aldona komento (Skribu ĉi tie aliaj bezonoj aŭ komentoj)
Je aliĝo vi devas pagi: kongreskotizon, ĉambroperadon kaj tranoktadon laŭ elekto por minimume unu nokto. (+50% poŝtkongresa ekskurso por rezervi ĝin)
Libervola donaco al la kongresa kaso (EURO)
Entuta kvanto *
Pagita Kvanto: *
Restanta Pago: *
Pagmanieroj:
Internacia ĝiro en eŭroj al: Asociación Andaluza de Esperanto
Banko: BANKIA, C/Compositor Lehmberg Ruiz, 9; 29007 MALAGA-ESPAÑA
IBAN: ES57 2038 9814 83 6000595212
SWIFT/BIC: CAHMESMM
Ĝeneralaj instrukcioj
1. Sendu la pagon al la indikitaj banko-kontoj de la LKK. Oni traktos la aliĝon nur post
alveno de la pago.
2. Se vi pagas por alia persono, kiu nepre devas sendi apartan aliĝilon, menciu precizajn
informojn pri la koncerna persono: nomo, lando, kompleta adreso.
3. Kongres-kotizo neniukaze estas repagebla. La pagoj por la ceteraj servoj estas
repageblaj post la depreno de 10% por administrado, kondiĉe ke LKK ricevos la
malmendon ĝis la 31-a de marto antaŭ kongreso.
4. Post la ricevo de la koncerna pago, LKK konfirmos per Konfirmilo la akcepton de ĉiu
aliĝilo, per indiko de via kongresa numero kaj de ĉiuj antaŭmenditaj kaj antaŭpagitaj servoj.
5. LKK havas la rajton ŝanĝi la prezojn pro alta inflacio aŭ se aliaj neantaŭvideblaj kondiĉoj
postulos tion.
6. Se vi havas demandojn rilate al IFEF-2018, bonvolu kontakti rete al retpoŝto ifef2019@esperanto-andalucia.info
Konfirmu la interkonsenton
"Mi konfirmas, ke mi konsentas kun la ĝeneralaj instrukcioj presitaj en ĉi tiu aliĝilo kaj aparte deklaras, ke mi havas san- kaj akcident-asekuron por mia restadperiodo en Andaluzio, en Hispanio, dum la 71-a IFEF Kongreso kaj Postkongreso en Norda Maroko".
Mi konfirmas la interkonsenton *
Permeso, ke la retadreso estu skribita en la kongresa libro. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.