Номинация за национален конкурс "Доброволец на годината"- 2020
Фондация "Астика" обявява процедура за номинации в X-я национален конкурс "Доброволец на годината", издание - 2020. Процедурата е отворена от 00:00 часа на 24 октомври 2020 г. до 23:59 часа на 15 ноември 2020 г.

Националният конкурс "Доброволец на годината" има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
Правила за номиниране:
За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни гражданини, навършили 14 г., които са осъществили доброволчески дейности през последната календарна година в една от следните тематични области:
1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);
6. Европейски корпус за солидарност; (от 2019г., наградата се връчва на доброволци участващи в програмата Европейски корпус за солидарност)

Забележка: Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 15.11.2020г. ,чрез електроната форма за номинация.

Допълнителна информация:
1. Официален организатор на национален конкурс "Доброволец на годината" (наричан по-долу за краткост "Конкурс/ът") е фондация "Астика" (наричана по-долу и за краткост "Организатор/ът").
2. "Доброволец на годината" е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация "Астика".
3. Конкурсът се провежда ежегодно
4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
4.1. Процедура за номинации "Доброволец на годината".
4.1.1. Осъществява се онлайн - чрез електронна форма
4.1.2. Номинациите за 2020 г. се осъществяват в шест тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност; Европейски корпус за солидарност.
*За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, както дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
4.2. Селекционна процедура:
4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия-16 ноември 2020 г.)
4.2.2. Оценка на номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия - 20 ноември 2020 г.)
4.2.3. Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове и грамоти - на официална церемония (Бургас, 5 декември 2020 г.).
(Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)
5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември в гр. Бургас. По време на церемонията призьорите в конкурса ще бъдат удостоени със сертификат и статуетка.

Пълната информацията за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu
КАТЕГОРИИ *
Име, презиме и фамилия на номинирания за "Доброволец на годината" *
Населено място по настоящ адрес * *
Телефон за връзка *
Занятие *
Име на профила във facebook (препоръчително)
Номинацията се извършва от името на: *
Моля, посочете кой извършва настоящата номинация. Ако номинацията се извършва от организация (юридическо лице - сдружение, фондация или друг тип организация) е нужно да изпратите по електронна поща (astika2003@abv.bg) сканирано копие на протокола с решението за номиниране на лицето. В тази част се попълва и контактна информация с лицето извършващо номинация.
Име, презиме и фамилия на лицето, което извършва номинация/Електронна поща за връзка/ Телефон *
Лице за контакт (име и фамилия) ако е различно от номиниращия:
Обосновка за предложената номинация: *
Тази секция представлява обосновка на мотивите за извършване на съответната номинация, както и доказателства за осъществения принос на номинираното лице. Като доказателства може да приложите линкове към публикации в електронни издания, социални медии (facebook, youtube, google+ и други).
Моля, опишете приноса на номинираното лице в съответната тематична област: *
Посочете конкретни примери за положен доброволен труд и качества на номинирания (до 500 символа)
ДЕКЛАРАЦИЯ от лицето, попълнило настоящия електронен формуляр *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy