“การประกวด Thailand Junior Water Prize 2018”
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2561
การเข้าร่วมกิจกรรม
คุณสมบัติในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเดือนกันยายน ปี 2561) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
2. มีสัญชาติไทย หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป
3. โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
4. เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

เอกสารประกอบการสมัคร
- แบบฟอร์มใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2018 และสามารถ download แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่
http://globethailand.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/8/2017/10/TJWPManual2018.pdf
- จดหมายนำส่งผลงานวิจัย รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง จำนวน 1 ชุด/ทีม
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ชุด/ทีม
- CD บรรจุรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น/ทีม (File Word และ PDF)
- สามารถส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (โครงการ GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110 (วงเล็บมุมซอง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2018”) โดยดูจากวันประทับตราหน้าซองเอกสาร

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms