Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών Γυμνασίου Βερδικούσας
Υπόδειγμα_1 Αίτησης-Δήλωσης Μαθημάτων
Email address *
Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021»Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος2020-2021». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.
Ο-Η Όνομα : *
Δώστε το όνομα του Γονέα-Κηδεμόνα.
Επώνυμο *
Δώστε το Επώνυμο του Γονέα-Κηδεμόνα.
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα *
Δώστε το Όνομα και Επώνυμο Πατέρα του Γονέα-Κηδεμόνα.
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας *
Δώστε το Όνομα και Επώνυμο Μητέρας του Γονέα-Κηδεμόνα.
Ημερομηνία Γέννησης *
MM
/
DD
/
YYYY
Τόπος Γέννησης *
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας *
Τηλέφωνο *
Τόπος Κατοικίας *
Οδός
Αριθμός
Τ.Κ.
ΑΦΜ: *
Email : *
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ως γονέας/κηδεμόνας του/της ………………………………………………………, μαθητή/-τριας *
Δώστε όνομα μαθητή /τριας
του 1ου Τμήματος της ……. Τάξης Γυμνασίου, επιθυμώ να παρακολουθήσει κατά το σχολικό έτος 2020-2021 τα παρακάτω *
Επιλέξτε την τάξη του μαθητή/τριας
μαθήματα *
Επιλέξτε ένα ή περισσότερα μαθήματα τα οποία θέλετε να παρακολουθήσει, κάνοντας κλικ στο τετράγωνο δεξιά
Required
που προσφέρονται στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-21» (MIS 5069863) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»
Ημερομηνία *
MM
/
DD
/
YYYY
Υπογραφή *
Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy