แบบสอบถามความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานบริการ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วันที่
MM
/
DD
/
YYYY
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ) เพศ
Clear selection
1.2) อายุ
Clear selection
1.3) อาชีพ
Clear selection
2. กลุ่มงานที่มาติดต่อ
Clear selection
3. เรื่องที่มาติดต่อ
4. ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของสำนักงานอุตสาหกรรม
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
4. การให้บริการครอบคลุมและเพียงพอ
5. ระยะเวลาในการให้บริการ
6. ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
Clear selection
5. ท่านเคยมีประสบการณ์ในเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
1. ท่านเคยถูกเรียกสินบน/เคยให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต/ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
4. หน่วยงานมีช่องทางในการแจ้งพฤติกรรมการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
Clear selection
6. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy