แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาและการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษาและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ
และการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายซึ่งตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. ตำแหน่ง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อคำถามต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ และการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพียงใด กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1. การส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4. การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. การวางแผนและการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรในสังกัด
6. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการเลื่อน วิทยฐานะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา
7. การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฏหมายและคดี
8. การดำเนินงานด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
9. การให้ความรู้ ช่วยเหลือ แนะนำ ด้านการวางแผน จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. การขอรับการจัดสรรงบประมาณและการแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษา
11. การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม และทันสมัย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13. การกำหนดแนวทางรับนักเรียน และส่งเสริม และจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
14. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
15. การส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
16. การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สถานศึกษาด้านการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
17. การให้ความรู้ ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือในการเบิกจ่ายงบประมาณและการให้บริการด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ
18. การติดตาม และการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
กลุ่มอำนวยการ
19. การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น การขอหนังสือรับรองสิทธิต่างๆ
20. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน และข้อมูลข่าวสาร
21. การให้ความรู้ คำแนะนำ ในการวางแผนระบบการควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
22. การตรวจสอบ ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พัสดุของสถานศึกษา
2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม
23. ผู้ให้บริการ มีความรู้ ความสามารถ สุภาพ อ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ถูกต้องชัดเจนต่อผู้รับบริการ
24. ขั้นตอนการให้บริการ มีการประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดระบบและขั้นตอนการบริการที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว
25. อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ที่พักผู้รับบริการ ห้องน้ำ ห้องประชุม สถานที่จอดรถ แผนผังบอกสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38. Report Abuse - Terms of Service