Language Services Request
Please use this digital form to request in-person or phone interpretation regarding school, district or student concerns or to request translation of documents provided by school and district. You may also use this form to provide comments about schools, district, website or other concerns. Please allow three business days for someone to reply to you about your request(s). For time-sensitive information, please contact your school directly to connect with Language Line.

This access is coordinated by Communication & Public Relations and Diversity, Equity and Outreach departments. For questions, please contact Oscar Halpert (425) 431-7045.

Solicitud de servicios de idiomas

Por favor use este formulario digital para solicitar en persona o por teléfono interpretaciones referentes a inquietudes sobre la escuela, el distrito o los estudiantes, o para solicitar la traducción de documentos proporcionados por la escuela y el distrito. Usted también puede usar este formulario para proveer comentarios sobre las escuelas, el distrito, el sitio web u otras inquietudes. Por favor permítanos tres días hábiles para que alguien le responda a su solicitud o solicitudes. Para información que es sensible en cuanto al tiempo de respuesta, por favor comuníquese directamente con su escuela para conectarlo con la línea de “Language Line”.

Este acceso está coordinado por el departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas y el departamento de Equidad y Difusión. Para más preguntas, por favor contacte a Oscar Halpert (425) 431-7045.

Yêu Cầu Các Dịch Vụ Ngôn Ngữ

Vui lòng dùng mẫu đơn điện toán này để yêu cầu thông dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại về những vấn đề của trường, quận trường hoặc học sinh hoặc để yêu cầu phiên dịch của các tài liệu được cung cấp bởi trường và quận trường. Quý vị cũng có thể sử dụng mẫu đơn này để cung cấp ý kiến về trường, quận trường, trang web hoặc những mối quan tâm khác. Vui lòng cho ba ngày làm việc để có người trả lời quý vị về những yêu cầu của quý vị. Cho thông tin khẩn, vui lòng liên hệ với trường trực tiếp để kết nối với Language Line (Đường Dây Ngôn Ngữ).

Truy cập này được điều phối bởi các ban Truyền Thông & Quan Hệ Công Chúng (Communication & Public Relations) và Đa Văn Hóa, Công Bằng và Tiếp Cận Cộng Đồng (Diversity, Equity and Outreach). Có câu hỏi, xin vui lòng liên hệ Oscar Halpert (425) 431-7045

طلب خدمة اللغة :

يرجي استخدام هذا النموذج الرقمي لكلب الترجمة سواء مترجم شخصي اوعن طريق الهاتف وذلك بخصوص المقاطعة.

المدارس .

يمكنك أيضا استخدام هذا النموذج لتقديم كل المُلا حظات للمدرسة ،المقاطعة ،المدرسة أو المواقع

كما نرجو إعطاء فرصة ثلاثة أيام لسماح لأي احد علي الرد علي هذه الطلبات.

إذا كانت معلومات دقيقة وحساسة الرجاء الاتصال مباشرة وهي تقوم بالاتصال بي خط اللغة .ضئي م

تم تنظيم هذه الإجراءات من قبل إدارات الاتصالات والعلاقات العامة والتنوع ومن إدارة التوعية والإنصاف .

وإذا يوجد أي سؤال الرجاء الاتصال بي أوسكار هاليبرتون

425-431-7045


언어 서비스 요청

학교, 학군 또는 학생에 대한 염려가 있거나 학교와 학군에서 제공된 서류의 변역을 원할때 이 디지틀 방식을 사용하여 직접 통역이나 전화 통역을 요청해 주십시요. 또한 학교나 학군, 웹사이트나 다른 것에 대한 염려가 있으시면 이 양식을 사용하여 의견을 주십시요. 여러분의 요청에 대한 답변은 3일간의 업무일이 걸릴수 있습니다. 시간이 촉박한 정보는Language Line 전화 통역을 이용하여 여러분의 학교로 직접 연락 하십시요.

이 서비스는 Communication & Public Relations and Diversity, Equity and Outreach departments (의사 소통과 홍보 활동부와 다양성, 공평성과 봉사 활동부) 의 협력으로 제공됩니다. 질문이 있으시면, Oscar Halpert에게 (425) 431-7045 로 연락 주십시요.

Запрос Языковых Услуг

Пожалуйста используйте эту электронную форму для запроса личного или телефонного перевода о школе, округе или ученике; или для запроса перевода документов из школы и округа. Также вы можете использовать эту форму для комментариев о школе, округе, вебсайте или любой другой нужды. Пожалуйста, дайте три рабочих дня для ответа. За срочной информацией, обращайтесь непосредственно в школу для соединения с «Языковой Линией» (Language Line).

Этот доступ обеспечивается департаментом по Communication & Public Relations and Diversity, Equity and Outreach. С любыми вопросами обращайтесь к Оскару Халперт (Oscar Halpert) (425) 431-7045.

Language:
Idioma -- 언어 -- اللغة -- ngôn ngữ -- язык
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Edmonds School District. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms