แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ www.koratculture.com (ปี 2562)
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจและการให้บริการของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ของงานเทคโนโลยีสารนิเทศทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
2.1 : ด้านเนื้อหา (สารสนเทศ) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1 มีครบถ้วนสมบูรณ์
2 มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
3 มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
4 ตรงตามความต้องการใช้งาน
5 สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ด้านการนำเสนอ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1 ภาษาที่ใช้เหมาะสมเข้าใจง่าย
2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
3 เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย
4 ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
2.3 ด้านระบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1 ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน
2 ค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
3 ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบ
4 ระบบมีเสถียรภาพ การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
- ท่านต้องการให้งานสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงระบบในด้านใดบ้าง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.