แบบสอบถามความคิดเห็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 เพื่อประเมินผลและนำผลไปพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป แบบสอบถามมีทั้งหมด จำนวน 1 หน้า มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานประกวดแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน

  การประสานงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การจัดการแข่งขัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question