แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2565
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งจะนำผลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งก่อประโยชน์สูงสุดต่องานบริการการศึกษาทั้ง 4 วิทยาเขต

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม
โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่างที่กำหนด หรือ เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงหรือความเห็นของท่าน
1. ผู้ให้ข้อมูล                                                                                            
1.1  เพศ *
1.2 สถานภาพ *
2. หน่วยงาน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) *
3. งานที่เข้ารับบริการ *
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อคำตอบเดียว
จำแนกตามระดับความพึงพอใจดังนี้                                                                            
5  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด                                                                        
4  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจมาก                                                                                
3  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจปานกลาง                                                                          
2  หมายถึง    ระดับความพึงพอใจน้อย                                                                                      
1  หมายถึง     ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
กระบวนการดำเนินงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
1. มีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน
2. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่อง
3. ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ และถูกต้อง
4. ระยะเวลาในการให้ข้อมูลมีความรวดเร็ว เหมาะสม
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
1. ความรอบรู้ในงานที่ให้บริการ
2. มีความสุภาพ เต็มใจ อัธยาศัยดี
3. มีความเอาใจใส่ในการติดต่อประสานงานและการติดตามงาน
4. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลที่ต้องการได้ชัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่พึงพอใจ
ไม่แสดงความคิดเห็น
เครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสม เพียงพอต่อการให้บริการ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการให้บริการ
มีจำนวนช่องทางในการให้บริการเพียงพอ
ความพึงพอใจในภาพรวม *
ส่วนที่ 3. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse