แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงราย"
1.ประเภทหน่วยงาน
2.ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงราย
2.1ประโยชน์ที่ได้รับ
2.2 เนื้อหาสาระ
2.3 ความพึงพอใจ
3.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์หรือไม่
4.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
Your answer
5. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. เนื้อหาสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงรายที่ท่านสนใจ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7. ท่านคิดว่าสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงรายควรปรับปรุงหรือไม่
8 ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง ข้อใด
9.ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
10.ข้อเสนอแนะอื่นๆ(ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service