แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คำชี้แจง: โปรดทำเลือกระดับคุณภาพที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว ( 4=ดีเยี่ยม , 3=ดี , 2 = พอใช้ , 1=ปรับปรุง)
1.ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
2.ท่านมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
3. ท่านตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
4.สถานศึกษามีการกำหนดค่าเป้าหมายรายมาตรฐานได้มีความเหมาะสมในระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
5.ท่านคิดว่าโรงเรียนจัดทำแผนการจัดการศึกษา(แผน ๔ ปี) มีคุณภาพในระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
6. ท่านคิดว่าโรงเรียนจัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศได้เป็นระบบและมีคุณภาพในระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
7. ท่านคิดว่าโรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีได้มีความถูกต้องชัดเจนในระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
8. ท่านคิดว่าโรงเรียนมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพในระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
9. ท่านคิดว่าโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้มีประสิทธิภาพในระดับใด
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
10. ท่านคิดว่าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ มีคุณภาพโดยรวมในระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
11. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
12. ท่านคิดว่านักเรียนเบญจม 2 มีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างน้อย 3 ข้อโดยเรียงจากมากที่สุด *
Your answer
13. ท่านคิดว่านักเรียนเบญจม2 มีจุดที่ควรพัฒนาอะไรบ้างอย่างน้อย 3 ข้อโดยเรียงจากมากที่สุด *
Your answer
14. ท่านคิดว่าคณะครูเบญจม 2 มีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างน้อย 3 ข้อโดยเรียงจากมากที่สุด *
Your answer
15. ท่านคิดผู้บริหารสถานศึกษามีจุดเด่นในการบริหารสถานศึกษาอะไรบ้าง อย่างน้อย 3 ข้อโดยเรียงจากมากที่สุด *
Your answer
16.ท่านคิดว่าผู้บริหารสถานศึกษามีจุดที่ควรพัฒนาอะไรบ้างอย่างน้อย 3 ข้อโดยเรียงจากมากที่สุด *
Your answer
17. ท่านคิดว่าโรงเรียนเบญจม 2 มีจุดเด่นอะไรบ้างตอบอย่างน้อย 3 ข้อโดยเรียงจากมากที่สุด *
Your answer
18. ท่านคิดว่าโรงเรียนเบญจม2 มีจุดที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนในเรื่องใดบ้างตอบอย่างน้อย 3 ข้อ *
Your answer
19. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสมทำการประเมิน ท่านคิดว่าคุณครูท่านใดมีความเหมาะสมมากที่สุด (เสนอได้ 2 คน) *
Your answer
ุุู้20. ท่านคิดว่านักเรียนและผู้ปกครองมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับใด *
ปรับปรุง
ดีเยี่ยม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Benchamaratrunsarit 2 School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms