แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ของโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
โดยแบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูล
2.1 ด้านเนื้อหา
2.2 ด้านการออกแบบ และการจัดรูปแบบของเว็บไซต์
2.3 ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
เพศ *
อายุ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็ปไซด์
มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ *
ปริมาณเนื้อหามีความพอดี เหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ *
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องอ่านแล้วเข้าใจง่าย *
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทาความเข้าใจ *
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน *
เนื้อหาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ *
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy