Smlouva o poskytnutí konzultace k autismu
Vyplněním a odesláním níže uvedeného formuláře nepodmíněně přijímáte nabídku Mgr. Jany Csémy, DiS., se sídlem Tanvaldská 1338/3, Praha 8, PSČ 182 00, IČO: 02301849, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném živnostenským úřadem městské části Praha 8, spisová značka SZ MCP8 116731/2015, č.j. MCP8 116731/2015 e-mail: konzultace@neurodiverzita.cz, telefon 608723274 (dále jen „Konzultant“) na uzavření smlouvy za níže uvedených podmínek, na základě které Vám poskytnu konzultaci k autismu (dále jen „Smlouva“).

Prosím, pečlivě si přečtěte níže uvedené informace a podmínky a vyplňte dále uvedený formulář. V případě, že formulář nebude řádně vyplněn, může to mít za následek, že Vám konzultaci nebude možné poskytnout.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jako formu konzultace upřednostňujete?
Clear selection
Kontaktní údaje
Vyplněné údaje pečlivě zkontrolujte - v případě chyby Vás nebudeme mít jak kontaktovat
Jméno a Příjmení: *
Telefonní číslo:
Email: *
Fakturační údaje
Slouží pro vystavení zálohové faktury, na jejímž základě bude provedena platba konzultace
Jméno a Příjmení
Ulice a číslo popisné
Město / Obec
PSČ
Zvolte jednorázovou konzultaci nebo balíček
Konzultace je v délce 60 minut.
Objednávám *
Informace o cenách
Výše uvedené ceny zahrnují veškeré daně a poplatky. Konzultant není plátcem DPH.

V ceně není zahrnut poplatek za telekomunikační služby či jiné prostředky komunikace na dálku, které platíte svému poskytovateli na základě smlouvy, kterou jste s ním uzavřel/a. Konzultant nepoužívá komunikační službu, která by znamenala účtování vyšších cen, než je běžná cena hovoru.

Další ujednání
Poznámka k objednávce
Upozorňuji, že zde uvedené se nepovažuje za změnu podmínek Smlouvy. Pokud máte jakýkoli dotaz k podmínkám Smlouvy, obraťte se na mne s dotazem před vyplněním a odesláním tohoto formuláře na e-mail: konzultace@neurodiverzita.cz

Obchodní podmínky
Úvodní ustanovení
Klient souhlasí s uzavřením Smlouvy za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Klientovi použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy se neliší od základní sazby a Klient si je hradí sám.

Platební podmínky
Po odeslání formuláře Vám bude zaslána faktura/výzva k platbě. Konzultace se platí předem, tj. Klient je povinen zaplatit 100 % ceny konzultace před jejím poskytnutím. Cenu konzultace Klient uhradí bezhotovostně převodem na účet Konzultanta uvedený na faktuře/ve výzvě k platbě, a to do 14 dnů od doručení faktury/výzvy k platbě.

Obsah a podmínky poskytnutí konzultace

V rámci konzultace má klient možnost obracet se na konzultanta se svými otázkami ohledně autismu. Konzultant pomáhá klientovi se zorientovat v problematice autismu v návaznosti na jeho otázky a mohou společně probírat i možnosti a nebo řešení, která by mohla být vhodná pro danou situaci.

Konzultace není jakoukoliv zdravotní službou ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, sociální službou ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, či klinickým vyšetřením dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb. Žádné informace sdělené v průběhu konzultace není možné považovat za lékařské ani terapeutické doporučení.

Klient je povinen na výzvu Konzultanta upřesnit téma konzultace (v rámci témat předem sdělených v tomto formuláři) před jejím zahájením.

Klient se zavazuje, že před konzultací ani v jejím průběhu nebude Konzultantovi sdělovat jakékoliv citlivé osobní údaje ani jakékoli jiné údaje o svém zdravotním stavu či zdravotním stavu jiné osoby ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Doba trvání jedné konzultace je 45 minut.

Termín konzultace bude sjednán po zaplacení.

Konzultaci / balíček konzultací je nutné vyčerpat do 3 měsíců po uzavření Smlouvy. V případě, že konzultace / balíček konzultací není vyčerpána do 3 měsíců po uzavření Smlouvy (a Konzultant nabídl klientovi alespoň tři termíny pro poskytnutí konzultace), nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny konzultace, nedohodneme-li se jinak.

Konzultace je realizována na dálku, a to prostřednictvím telefonického hovoru (volá klient) anebo video hovoru prostřednictvím služby Skype. Náklady na prostředky komunikace nese Klient. Konzultant nepoužívá komunikační službu, která by znamenala účtování vyšších cen, než je běžná cena hovoru. V případě, že dojde k technickým potížím v průběhu konzultace, které znemožní poskytnout konzultaci řádně, a budou-li tyto potíže prokazatelně způsobeny na straně Konzultanta, respektive poskytovatele jeho technického připojení k internetu, službou Skype nebo technickými problémy na straně operátora telefonních sítí, bude konzultace poskytnuta v náhradním termínu v rozsahu, ve kterém jí nebylo možné vyčerpat v původně sjednaném termínu v důsledku technických potíží. V případě, že konzultace nebude zčásti či zcela poskytnuta z důvodu technické příčiny na straně klienta, nemá klient nárok na poskytnutí konzultace v náhradním termínu, ani na vrácení peněz.

Ve vztahu ke klientovi není Konzultant vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Konzultant odpovídá klientovi za to, že služba bude poskytnuta bez vad. Práva z vadného plnění uplatňuje klient u Konzultanta.

Odstoupení od Smlouvy
Klient bere na vědomí, že má právo odstoupit od Smlouvy do 14 dní ode dne jejího uzavření v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Formulář pro odstoupení od Smlouvy a poučení o právu odstoupit od Smlouvy naleznete zde https://goo.gl/FW2L5e Odstoupení od Smlouvy musí být Konzultantovi ve stanovené lhůtě odesláno elektronicky na jeho výše uvedenou emailovou adresu nebo písemně na výše uvedenou adresu sídla.

Konzultant po odstoupení od Smlouvy vrátí klientovi přijatou platbu do 14 dní od odstoupení, a to úhradou na účet, ze kterého byla zaslána. Pokud Konzultant poskytl na žádost klienta klientovi konzultaci před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, není klient oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud byla konzultace poskytnuta jen z části, lze od smlouvy odstoupit pouze ohledně nesplněné části.

Informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, kdy já, Mgr. Jana Csémy, DiS., se sídlem Tanvaldská 1338/3, Praha 8, PSČ 182 00, IČO: 02301849, vystupuji v pozici správce osobních údajů a Vy v pozici subjektu údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány. Při zpracování osobních údajů kladu velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob, veškeré osobní údaje považuji za důvěrné a zpracovávám je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Na základě čl. 13 Nařízení Vám tímto poskytuji podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje Konzultanta coby správce osobních údajů
Kontaktní adresa: Mgr. Jana Csémy, DiS., se sídlem Tanvaldská 1338/3, Praha 8, PSČ 182 00
E-mail: konzultace@neurodiverzita.cz

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem
Účel zpracování: uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí konzultace k autismu (včetně zpracování a placení faktur)
Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné v souvislosti s uzavřením a následným plněním, změnou nebo ukončením smlouvy, jejíž jste smluvní stranou
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní účet. V souvislosti s plněním smlouvy nezpracovávám žádné citlivé osobní údaje ani jakékoli jiné údaje o zdravotním stavu Vás či jiné osoby.
Důvod poskytnutí údajů: pokud mi nebudou osobní údaje poskytnuty, nemůže být smlouva uzavřena či následně plněna
Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky od skončení její účinnosti pro účely případných sporů vzniklých ze smlouvy

Kdo jsou příjemci osobních údajů
Za podmínek stanovených platnými právními předpisy jsem oprávněna předat Vaše osobní údaje osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností Konzultanta (např. účetní či daňový poradce, poskytovatel IT služeb apod.).

Práva subjektu údajů
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovávám, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů.

Tato práva můžete uplatnit elektronicky na e-mailové adrese konzultace@neurodiverzita.cz (za předpokladu, že lze ověřit identitu subjektu údajů) nebo písemně na výše uvedené adrese. Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jazyk Smlouvy
Tato Smlouva je vyhotovena pouze v českém jazyce. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce a po uzavření je uložena u Konzultanta a není přístupná. Na žádost klienta mu bude text Smlouvy zaslán elektronicky na jím uvedenou emailovou adresu.

Okamžik uzavření Smlouvy
Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ potvrzujete, že jste si řádně přečetl/a výše uvedené smluvní podmínky, že jste jim porozuměl/a a že s nimi bez výhrad souhlasíte.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ (případně "Submit" nebo obdobu zobrazovanou prohlížečem) dojde k uzavření Smlouvy ve výše uvedeném znění. Před odesláním formuláře si pečlivě zkontrolujte vyplněné údaje. Po kliknutí na tlačítko „Odeslat“ již nebude nadále možné zadané údaje změnit.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy