มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ปี 5 ครั้งที่ 2
วันที่ 15 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
"สนุกวิทย์ ปลูกนิวคิดวิทยาศาสตร์ สู่เยาวชน"
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย (Thailand Children’s University) เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี ได้สัมผัสการศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📑 หนังสือเชิญและระเบียบการ https://bit.ly/2lH2g3W
📞 สอบถามได้ที่ 038500000 ต่อ 6255 -6259
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. Report Abuse