แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
จุดอบรม *
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
เพศ *
อายุ (ปี) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ประสบการณ์การทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศ (ปี) *
Your answer
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ด้านวิทยากร *
5
4
3
2
1
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร *
5
4
3
2
1
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
4. อาหาร มีความเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ *
5
4
3
2
1
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้ *
5
4
3
2
1
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
3. คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม
Your answer
ท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างไร
Your answer
ความไม่พึงพอใจของท่าน ระบุ
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้
ได้แก่
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms