GDPR potvrdenie kandidáta na STV DAN Aikikai/// GDPR confirmation of candidate for DAN Aikikai examination
GDPR potvrdenie pre H3 - formulár (Dan Application, Enrollment in Aikikai, Yudansha Book)/// GDPR confirmation for H3 - form (Dan Application, Enrollment in Aikikai, Yudansha Book)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia/// Slovak Aikido Association | Aikikai Slovakia
P.O.Box 206, 917 00, Trnava, Slovakia
www.aikikai.sk
Priezvisko/ Family name *
Meno/ Given name *
E-mail *
Dojo *
Dátum narodenia/ Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Budem robiť skúšku na Dan Aikikai/ I'll do a test for Dan Aikikai *
Miesto konania skúšky/ Place of examination *
Dátum skúšky/ Date of examination *
MM
/
DD
/
YYYY
Confirmation *
1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej registrácie na STV DAN AIKIKAI ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania STV DAN AIKIKAI, počas trvania členstva dotknutej osoby v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu AikidoDojoTrnava@gmail.com b) telefonicky +421 903 951 568. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou v bode 2.)  a nedochádza k prenosu do tretej krajiny (s výnimkou v bode 2.).//// 1. CONSIDERATION OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA pursuant to Art. 6 ods. (1) (a) and 7 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation). Providing personal data in the scope of the completed registration to STV DAN AIKIKAI as the person concerned voluntarily grants the SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION as the operator's consent to the processing of all personal data provided by him. The organizer is authorized to process personal data of the person concerned for the purpose of organizing STV DAN AIKIKAI during the period of membership of the person concerned in SLOVAK AIKIDO ASSOCIATION. The person concerned has the right to require the operator to access personal data concerning him / her, the right to rectify or erase or restrict the processing, the right to object to the processing, and the right to data portability. The person concerned shall be entitled to withdraw his consent at any time without prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent granted prior to his recall. In the justified case, the person concerned has the right to file a complaint with the supervisory authority, which is the Office for the Protection of Personal Data of the Slovak Republic. The right to withdraw consent at any time, even before the expiration of the period for which such consent was granted, may be exercised by the person concerned in the following ways: a) by e-mail sent to AikidoDojoTrnava@gmail.com b) by telephone +421 903 951 568. the provision of which is voluntary shall be retained during the period of validity of the consent and shall not be processed for any purpose other than that for which they were obtained. Personal data are not filmed, made available to third parties (except in point 2) and are not transferred to a third country (except in point 2).
Required
*
2. Beriem na vedomie, že mnou poskytnuté osobné údaje vyplnené vo formulári tzv. H3 - formulár (Dan Application, Enrollment in Aikikai, Yudansha Book) budú zdieľané s tretími stranami a poskytované tretím stranám. Tretími stranami sa v týchto prípadoch rozumejú organizátori seminára (fyzické osoby a právnické osoby - dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizovaní seminára) ďalej Rada SAA, Technická komisia SAA, Valné zhromaždenie SAA a Aikikai Hombu Dojo Tokyo - Aikikai World Headquarter. Osobné údaje môžu byť aj predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to vždy v súlade s požiadavkami GDPR.//// 2. I acknowledge that the personal data provided to me in the so- H3 - Form (Dan Application, Enrollment in Aikikai, Yudansha Book) will be shared with third parties and provided to third parties. Third parties in these cases are understood to be seminar organizers (physical persons and legal entities - dojo / clubs involved in organizing the seminar), the SAA Council, the SAA Technical Commission, the SAA General Assembly and the Aikikai Hombu Dojo Tokyo - Aikikai World Headquarter Personal Data even though they are subject to cross-border transfers to third countries which do not guarantee an adequate level of protection of personal data, always in accordance with GDPR requirements.
Required
Ďakujeme za vyplnenie./// Thank you for filling.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy