แบบสำรวจความคิดเห็นของ ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุดกลาง มจพ.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ *
2. คณะ / หน่วยงานที่สังกัด *
3. ท่านทราบหรือไม่ว่าสำนักหอสมุดกลางมี "นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" *
3.1 เพราะเหตุใดท่านจึงไม่ทราบถึง "นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุดกลาง"
4. ท่านเคยเข้าใช้บริการ "มุมสีเขียว (Green Corner)" ณ ชั้น 2 ของสำนักหอสมุดกลาง ที่ให้ข้อมูลและความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บ่อยเพียงใด *
5. ท่านทราบหรือไม่ว่าสำนักหอสมุดกลางมี "ทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" *
5.1 โปรดระบุประเภททรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ท่านทราบ หรือเคยใช้บริการ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. ท่านเคยสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในฐานข้อมูลออนไลน์หรือไม่ *
6.1 โปรดระบุฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ท่านทราบ หรือเคยใช้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
7. ท่านตระหนักและรับรู้ว่าสำนักหอสมุดกลางมี "มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" ด้านใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7.1 เพราะเหตุใดที่ท่านไม่สามารถตระหนักและรับรู้ว่าสำนักหอสมุดกลางมี "มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"
8. ท่านมีพฤติกรรมในการประหยัดน้ำอย่างไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
9. ท่านมีพฤติกรรมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
10. ท่านมีพฤติกรรมในการลดใช้งานกระดาษอย่างไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
11. ท่านมีพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ* อย่างไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
*ทรัพยากรอื่น ๆ ในที่นี้คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การจัดการขยะและของเสีย การเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Required
12. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการของสำนักหอสมุดกลางที่จัดขึ้นทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ *
12.1 กิจกรรมหรือโครงการของสำนักหอสมุดกลางที่จัดขึ้นทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ท่านเคยเข้าร่วม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
13. ท่านมีความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักหอสมุดกลางอย่างไร
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse