Formularz zgłoszeniowy na szkolenie (dla osoby reprezentującej instytucję)
Szkolenie odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dla Miasta Torunia" w Toruniu przy ul. Warszawskiej 8/8. Program szkolenia dostępny na stronie: www.dlatorunia.pl. Wypełniając formularz potwierdzam mój udział w szkoleniu.
Nazwa instytucji: *
Your answer
Nr NIP: *
Your answer
Typ instytucji: *
Required
Adres instytucji: *
Your answer
Dane kontaktowe do uczestnika szkolenia:
Imię i nazwisko uczestnika *
Your answer
Nr telefonu: *
Your answer
Adres e-mail: *
Your answer
Czy jest Pan/Pani pracownikiem instytucji? *
Potwierdzam udział w szkoleniu w dniu: (W przypadku rezygnacji zobowiązuję się do poinformowania organizatora w możliwie najszybszym terminie.) *
1. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. 2. W przypadku potrzeby posiłku wegetariańskiego, prosimy o podanie takiej informacji. *
Your answer
Klauzula informacyjna (RODO)
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń. Administratorem danych dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00 926 Warszawa;Z inspektorami ochrony danych można skontaktować się pod adresami poczty elektronicznej:
 dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020): iod@kujawsko-pomorskie.pl;
 dla Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych: iod@miir.gov.pl.
W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych informujemy również, że:
1.dane osobowe są zbierane/przetwarzane w celu wykonywania obowiązków Administratora Danych Osobowych w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości, raportowania oraz działań informacyjno-promocyjnych, w tym zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie w ramach Programu;
2.podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mające siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wynikający z Rozporządzenia ogólnego i Ustawy Wdrożeniowej;
3.kategoriami odbiorców danych są: Instytucje Pośredniczące we wdrażaniu RPO WK-P na lata 2014-2020, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługę IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, przedstawiciele podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi, podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji lub inne podmioty świadczące usługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”;
4.dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów;
5.osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych;
6.każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
7.dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8.dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
9.administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.
Prosimy o zaznaczenie, że zapoznałeś/aś się z klauzulą informacyjną *
Formularz wypełniono dnia: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service