Bitspiration for Charity

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Podane za pośrednictwem formularza dane osobowe przetwarzane będą przez PROIDEA Sp. z o.o. w celach związanych z zawarciem umowy oraz organizacją udziału w konferencji (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o przetwarzaniu danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez PROIDEA Sp. z o.o. określa Regulamin oraz Polityka Prywatności. Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestników zostały podane w oparciu o ich zgodę. Personal data made available by means of this form shall be processed by PROIDEA Sp. z o.o. with the purposes related to entering into the agreement and organization of participation in the conference (Article 23 paragraph 1 section 3 of the Act of 29 August 1997 on Protection of Personal Data, consolidated text, Polish Journal of Laws of 2014, item 1182, as amended.). Detailed provisions on processing personal data by PROIDEA Sp. z o.o have been defined in the Rules and Regulations, as well as in the Privacy Policy. Sending a registration form by a third party who completed the registration procedure shall be tantamount to a declaration confirming that the data of the participants have been provided on the basis of their consent.