แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านระบบสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2559
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบ *
หน่วยงาน/ฝ่ายงาน *
ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจการใช้บริการของท่าน
ค่าคะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2= น้อย 1 = น้อยที่สุด
การให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์สถาบันภาษา *
5
4
3
2
1
เนื้อหาและข้อมูลครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
มีเมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
มีการจัดหมวดหมู่ของรายการและเนื้อหาที่ใช้งานได้อย่างชัดเจน
การให้บริการด้านวัสดุ/อุปกรณ์ *
5
4
3
2
1
มีรายการวัสดุ/อุปกรณ์และจำนวนเพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน
วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู้ในสภาพพร้อมใช้งาน
วัสดุ/อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย
ขั้นตอนการยืม-คืนวัสดุ/อุปกรณ์สะดวกในการใช้บริการ
มีขั้นตอนการสำรวจความต้องการ/การจัดหา/การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ
บุคลากร/ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
สามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของผู้ให้บริการ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ความพร้อม และมีจิตสำนึกในการให้บริการของผู้ให้บริการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติตรงไปตรงมา
คุณภาพการให้บริการระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
มีขั้นตอนการให้บริการระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี
ระบบสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้
ระบบสามารถลดการใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงานลงได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. Report Abuse