แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณืของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยบุคลากรของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
2. กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 ดังนี้
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
Required
1.2 สถานภาพ *
Required
1.3 วุฒิการศึกษา *
Required
1.4 อาชีพ *
Required
1.5 รายได้/เดือน *
Required
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ขอให้ท่านคลิกเลือกระดับตามความคิดเห็นของท่าน
*
พึงพอใจมากที่สุด(5)
พึงพอใจมาก(4)
พึงพอใจปานกลาง(3)
พึงพอใจน้อย(2)
พึงพอใจน้อยที่สุด(1)
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการประชุมมีความชัดเจน
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบรรยากาศที่เหมาะสม
3. ระยะเวลาของกิจกรรมในหอประชุม/พบครูที่ปรึกษาได้อย่างเหมาะสม
4. การต้อนรับและการให้คำแนะนำของคณะครูมีความประทับใจในการให้บริการ
5. การจัดลำดับขั้นตอน เนื้อหาและการดำเนินการประชุมและการให้ข้อมูลของครูที่ปรึกษาเหมาะสม
6. การประชุมทำให้ท่านได้ทราบข้อมูลและพฤติกรรมนักเรียนของท่าน
7. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน
8. ประโยชน์และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้
9. ท่านมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาและยินดีให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10.ในการจัดการประชุมครั้งต่อไปท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมอีก
ตอนที่ 1 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการร่วมพัฒนาและการดำเนินการของโรงเรียนครั้งนี้
Your answer
สิ่งใดที่ท่านต้องการให้โรงเรียนดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป
Your answer
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service