แบบวัดคุณภาพชีวิตนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

คำชี้แจง
๑. แบบวัดชุดนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามการรับรู้ของนิสิตเอง ขอความกรุณานิสิตโปรดตอบข้อความให้ครบถ้วน
ทุกข้อด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพชีวิตของนิสิตที่ครอบคลุมและเป็นจริงมากที่สุด
ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ได้อย่างเหมาะสม ต่อไป

๒. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน แบ่งเป็น
ตอนที่ ๑ เป็นแบบเลือกตอบข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ๔ ข้อ
ตอนที่ ๒ เป็นแบบวัดคุณภาพชีวิตนิสิต ระดับปริญญาตรี ม.บูรพา จำนวน ๓๕ ข้อ
ตอนที่ ๓ เป็นแบบปลายเปิด จำนวน ๒ ข้อ

๓. คำตอบที่ตอบมานี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ขอความกรุณาตอบข้อความแต่ละข้อให้ตรงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด ข้อมูลที่ได้รับจะเก็บไว้เป็นความลับและนำเสนอผลในภาพรวมที่ไม่เจาะจงไปยัง
ระดับรายบุคคล

ขอแสดงความนับถือและขอขอบคุณ
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ และกองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๒ แบบวัดคุณภาพชีวิตนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

  คำชี้แจง คำถามต่อไปนี้ถามถึงประสบการณ์ของนิสิตในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา ให้นิสิตได้สำรวจตัวท่านเอง และ ประเมินเหตุการณ์ หรือ ความรู้สึกของนิสิตแล้วทำเครื่องหมายในคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิตตามความเป็นจริง ดังนี้ เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง นิสิตมีความคิด ความรู้สึก ที่สอดคล้องกับข้อความนั้นมากที่สุด เห็นด้วย หมายถึง นิสิตมีความคิด ความรู้สึกที่สอดคล้องกับข้อความนั้นมาก ปานกลาง หมายถึง นิสิตมีความคิดความรู้สึกที่สอดคล้องกับข้อความนั้นในระดับปานกลาง ไม่เห็นด้วย หมายถึง นิสิตมีความคิด ความรู้สึกที่สอดคล้องกับข้อความนั้นน้อย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง นิสิตมีความคิด ความรู้สึกที่สอดคล้องกับข้อความนั้นน้อยที่สุด
  ๑. รู้สึกดีกับสุขภาพร่างกายของตนเอง
  ๒. มีอาการปวดหัว ปวดท้อง ปวดตามตัว ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของตนเองได้
  ๓.มีกำลังเพียงพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน
  ๔. นอนหลับได้วันละ ๖-๘ ชั่วโมง เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย
  ๕. มีสมาธิในการเรียนและการดำเนินชีวิต
  ๖. รู้สึกดีกับรูปร่างหน้าตาของตนเอง
  ๗.รู้สึกดีกับการทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย
  ๘. รู้สึกดีกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
  ๙. รู้สึกดีกับบรรยากาศ /สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
  ๑๐. รู้สึกดีกับอาคารสถานที่ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
  ๑๑. รู้สึกดีกับแหล่งนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจภายในมหาวิทยาลัย
  ๑๒. รู้สึกดีกับการเดินทางไปไหนมาไหนภายในมหาวิทยาลัย
  ๑๓. มีเงินพอใช้จ่ายตามความจำเป็น
  ๑๔. มีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  ๑๕. สามารถผูกมิตร หรือ เข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างดี
  ๑๖. มีความรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัย
  ๑๗. พอใจกับระบบการดูแลช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย
  ๑๘. พึงพอใจกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนในมหาวิทยาลัย
  ๑๙. ร้านค้า /ร้านขายอาหารในมหาวิทยาลัยมีเพียงพอต่อความต้องการ
  ๒๐. มีความรู้สึกเหงา เศร้า หดหู่บ่อยๆ
  ๒๑. มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
  ๒๒. มีความสุขในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
  ๒๓. เกิดภาวะเครียดจากเรื่องการเรียน
  ๒๔. เมื่อได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัย รู้สึกดีที่ได้แบ่งปันหรือทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
  ๒๕. เมื่อมาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สัมผัสได้ถึงกำลังใจและความเอื้ออาทรจากหลายๆ คนที่นี่
  ๒๖. เชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งปัจจุบันและอนาคต เริ่มต้นได้จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
  ๒๗. รู้สึกดีกับสุขภาวะทางจิตของตนเอง
  ๒๘. รู้สึกสนุกกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
  ๒๙. ครอบครัวให้ความเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตเมื่ออยู่ที่มหาวิทยาลัย
  ๓๐. มีโอกาสได้ใช้เวลากับครอบครัวได้ตามต้องการ
  ๓๑. รับรู้ได้ว่าทุกปัญหาสามารถปรึกษาครอบครัวได้
  ๓๒. ได้รับความรักจากคนครอบครัวอยู่เสมอ
  ๓๓. มีชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขเป็นผลสืบเนื่องจากการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว
  ๓๔. ครอบครัวมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องการเรียนและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
  ๓๕. สามารถสร้างสมดุลการเรียนและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
  Please enter one response per row

  ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด

  This is a required question
  This is a required question