แบบแสดงความคิดเห็น หลักสูตร รป.ม.

แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จึงใครขอให้นักศึกษาและประชาชนทุกท่าน ตอบแบบสอบถามนี้ ให้ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด ความตั้งใจในการตอบแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หลักสูตร/เนื้อหารายวิชา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร รป.ม. รุ่นที่ 1

  Captionless Image