แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาของศูนย์ภาษา
คำชี้แจง: ศูนย์ภาษาขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
นักศึกษาชั้นปีที่ *
สาขาวิชา *
Your answer
คณะ *
หลักสูตรที่เข้าอบรม *
สามารถเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ
Required
ทราบข่าวการเปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาจากสื่อใด *
สามารถเลือกคำตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการให้บริการ
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ภาษาในระดับใด *
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1.กระบวนการให้บริการ(การประชาสัมพันธ์/การรับสมัคร/ระบบการวัดผล)
2.การตอบสนองความต้องการของสังคม(หลักสูตร/ระยะเวลาที่เปิดอบรมตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์)
3.หลังจากเข้ารับการอบรมแล้วท่านมีความรู้ความเข้าใจในระดับใด
4.สิ่งอำนวยความสะดวก (เอกสาร/สื่อที่ใช้ในอบรม/สภาพของห้องอบรม)
5.วิทยากรมีบุคลิกภาพ/ความรู้ความสามารถ/เทคนิคการสอน/การตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการสอนอย่างเต็มที่/เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามแสดงความคิดเห็นและฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
6.การบริการของเจ้าหน้าที่(ความเอาใจใส่/ความสุภาพ/การให้คำแนะนำ/การตอบคำถาม)
7.ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการบริการของศูนย์ภาษา
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. Report Abuse - Terms of Service