แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ
ตอนที่ 2 ระดับคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชิ้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ
2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ ฯลฯ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3.4 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3.5 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3.6 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือและเอกสารให้ความรู้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
4 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
วัน / เดือน /ปี ที่ตอบ
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service