แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของกองนโยบายและแผน
คำชี้แจง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบไปด้วยงานบริหารงานทั่วไป งานแผนงานและโครงการ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงาน งานข้อมูลและสารสนเทศและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาผลงาน ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง กองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการของกองนโยบายและแผน และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานต่อไป ท่านเป็นบุคลากรที่รับบริการผลงานจากกองนโยบายและแผน ความพึงพอใจของท่าน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากท่านจะเป็นประโยชน์ นำไปสู่การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองนโยบายและแผน (โปรดทำเครื่องหมาย/ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาว่าท่านพึงพอใจในการบริการของกองนโยบายแผนที่ท่านได้รับบริการในระดับใด)
(6) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด
(5) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมาก
(4) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับ ปานกลาง
(3) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อย
(2) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อยที่สุด
(1) หมายถึง ท่านไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
(0) หมายถึง ท่านไม่ต้องการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการให้บริการ อาจเนื่องจากการไม่ได้รับบริการนั้นๆ
ตอนที่ 1 1) เพศ *
2) อายุ *
3) ระดับการศึกษาสูงสุด *
4) ระดับการปฏิบัติงาน *
5) ประเภทผู้ปฏิบัติงาน *
6) ท่านติดต่อขอใช้บริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
7) ท่านติดต่อขอใช้บริการกองนโยบายและแผนจากกลุ่มงานใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่พึงพอใจ
ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
1. การบริการที่คล่องตัว สะดวก ไม่มีขั้นตอนมากเกินความจำเป็น มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2. การให้บริการครบถ้วนถูกต้อง
3. ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมีความเหมาะสม
การบริการจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่พึงพอใจ
ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทดี พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ
2. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
3. เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความพร้อมในการให้บริการ
4. มีความรู้ความสามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้อง    และน่าเชื่อถือ
5. ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้ความยุติธรรม กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
การบริการทางโทรศัพท์และโทรสาร *
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่พึงพอใจ
ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
1. มีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อการให้บริการ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลที่เพียงพอและชัดเจน
3. ผู้รับโทรศัพท์มีมารยาทการพูดที่แสดงถึงความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
การบริการข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่พึงพอใจ
ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
1. การเข้าเว็บไซต์มีความสะดวกรวดเร็ว
2. ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
3. ข้อมูลมีความชัดเจนถูกต้อง
4. ข้อมูลตรงกับความต้องการ
5. ข้อมูลที่นำเสนอทันเวลา ต่อการนำไปใช้
ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการโดยรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่พึงพอใจ
ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการให้บริการ
คุณภาพผลงานโดยรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่พึงพอใจ
ไม่ได้รับบริการนั้นๆ
1. มีความชัดเจนและถูกต้อง
2. สามารถนำเสนอได้เข้าใจ
ความคาดหวังเกี่ยวกับการให้บริการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
<ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ>
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
<ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ>
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy