แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของกองนโยบายและแผน

คำชี้แจง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบไปด้วยงานบริหารงานทั่วไป งานแผนงานและโครงการ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงาน งานข้อมูลและสารสนเทศและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาผลงาน ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง กองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการของกองนโยบายและแผน และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานต่อไป ท่านเป็นบุคลากรที่รับบริการผลงานจากกองนโยบายและแผน ความพึงพอใจของท่าน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากท่านจะเป็นประโยชน์ นำไปสู่การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกองนโยบายและแผน (โปรดทำเครื่องหมาย/ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยพิจารณาว่าท่านพึงพอใจในการบริการของกองนโยบายแผนที่ท่านได้รับบริการในระดับใด)
(6) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด
(5) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมาก
(4) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับ ปานกลาง
(3) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อย
(2) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อยที่สุด
(1) หมายถึง ท่านไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
(0) หมายถึง ท่านไม่ต้องการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการให้บริการ อาจเนื่องจากการไม่ได้รับบริการนั้นๆ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. การบริการที่คล่องตัว สะดวก ไม่มีขั้นตอนมากเกินความจำเป็น มีความรวดเร็วในการให้บริการ
  2. การให้บริการครบถ้วนถูกต้อง
  3. ระยะเวลารอคอยในการรับบริการมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1. ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทดี พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงสุภาพ
  2. ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
  3. เอาใจใส่ กระตือรือร้น มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความพร้อมในการให้บริการ
  4. มีความรู้ความสามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้อง    และน่าเชื่อถือ
  5. ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ใช้ความยุติธรรม กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
  Please enter one response per row
  1. มีความสะดวก รวดเร็ว และเพียงพอต่อการให้บริการ
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลที่เพียงพอและชัดเจน
  3. ผู้รับโทรศัพท์มีมารยาทการพูดที่แสดงถึงความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ
  Please enter one response per row
  1. การเข้าเว็บไซต์มีความสะดวกรวดเร็ว
  2. ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
  3. ข้อมูลมีความชัดเจนถูกต้อง
  4. ข้อมูลตรงกับความต้องการ
  5. ข้อมูลที่นำเสนอทันเวลา ต่อการนำไปใช้
  Please enter one response per row
  1. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
  2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
  3. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการให้บริการ
  Please enter one response per row
  1. มีความชัดเจนและถูกต้อง
  2. สามารถนำเสนอได้เข้าใจ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question