Szukam drużyny na Bieg Erasmusa+! - formularz zgłoszeń/ I'd like to join a team at Erasmus Run! - registration form
BIEG ERASMUSA+ - ERASMUS+ RUN
• Data wydarzenia/ Event Date: 29 września/ September 29th, 2018
• Dystans: ok. 8,3 km dla całej drużyny - 25 okrążeń na płycie stadionu/ app. 8,3 km for whole team, 25 laps at the stadium
• Miejsce wydarzenia/ Event Address: PGE Narodowy/ PGE National Stadium, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warsaw
• Kontakt/ Contact:, bbaran@frse.org.pl +48 22 463 1361

• Strona wydarzenia/ Event website: www.erasmusplus.org.pl/bieg
• Wydarzenie na Facebooku/ Facebook event: https://www.facebook.com/events/209300729686892

Zgłoszone osoby połączymy w 4-osobową drużynę na zasadzie "sztafety w ciemno". Będziemy się również starać tworzyć sztafety równo zmieszane (2 kobiety, dwóch mężczyzn w drużynie). Każdy uczestnik drużyny otrzyma dane do dokonania opłaty startowej, która wynosi 46,25 zł od osoby. Po weryfikacji opłaty startowej każdy zawodnik otrzyma numer swojej drużyny oraz dane pozostałych członków drużyny (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

The runners who will send a registration form will be teamed up by the organiser. The leader of a team (captain) will receive his team’s contact details and a verification card. The verification card will be also available on the Erasmus Run website. The captain has to pay participation fee after receiving individual contributions from all team members. The fee for the combined teams can be also paid on the day before the event in the competition office at the time of verification and likewise on the day of the race.

Imię i nazwisko/ Name & surname *
Your answer
Płeć/ Sex *
Email *
Your answer
Nr telefonu kom./ Mobile number *
Your answer
Twój orientacyjny czas na 5 lub 10 km
Your answer
Rozmiar koszulki/ T-shirt size *
Rozmiar rękawków/ running sleeves size *
Rozmiar opasek/ running head band size *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (Dane) przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A (Fundacja), do celów związanych z organizacją przez Fundację wydarzenia, o który mowa przy niniejszej czynności rejestracyjnej (Wydarzenie) i moją obecnością na Wydarzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Danymi mogą być moje imię oraz nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa instytucji, mój wizerunek (twarz). Przyjmuję do wiadomości, że Fundacja jest administratorem Danych, które pozyska w związku z moim udziałem w Wydarzeniu. Zgoda, której niniejszym udzielam na przetwarzanie Danych, jest dobrowolna i swobodna. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w całości lub w zakresie wybranym w każdym czasie w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, ażeby jak najlepiej chronić moje interesy oraz Dane, wglądu w Dane, żądanie ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed taką moją decyzją, wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie Danych jest niezgodne z prawem. Dane będą przetwarzane przez okres mojego udziału w Wydarzeniu, a także przez czas do maksymalnie 3 lat (w szczególności dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych), z zastrzeżeniem Danych stanowiących wizerunek. Dane będą przechowywane w siedzibie Fundacji, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących. Fundacja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@frse.org.pl./I hereby give my consent for the processing of my personal data (Data) by the Foundation for the Development of the Education System in Warsaw, Aleje Jerozolimskie 142A (Foundation), for purposes related to the event organised by the Foundation and specified in the course of this registration (Event), and to my presence at the Event, in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Data may include my full name, email address, name of the institution, my image (face). I acknowledge that the Foundation is the Controller of the Data that will be obtained as a result of my participation in the Event. The consent to the processing of Data that I hereby grant is freely given. I have been informed that I have the right to withdraw my consent for the processing of Data in whole or to an extent chosen at any time in any identifiable and describable way. Should the Foundation have any doubts as to the scope of my statement of withdrawal of the consent for the processing of Data, the Foundation will adopt a broad interpretation of the statement to protect my interests and Data to the best of their ability, as well as access to Data, Data rectification, verification or portability requests and the right to delete it without undue delay, which - however - does not affect the fact and legality of processing Data before my decision, and making a complaint to the supervisory authority: Inspector General for the Protection of Personal Data (as of 25.05.2018: President of Personal Data Protection Authority (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)), ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, when I find that Data processing is unlawful. Data will be processed throughout my participation in the Event and also during a maximum period of 3 years (in particular for the purposes of archiving, evaluation, inspection and statistics) with the exception of Data constituting my image. Data will be kept at the seat of the Foundation using virtual and electronic resources and storage devices. The Foundation has appointed a person responsible for the observance of legal regulations relating to personal data protection. The person can be contacted at the following e-mail address: iod@frse.org.pl. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms