แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์
10 responses
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์มากน้อยเพียงใด 2.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
No responses yet for this question.
2.2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content)
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.