Formularz zapisu do projektu Szkoła Zero Waste
Ja Imię i nazwisko *
Jako *
Imię i nazwisko dziecka *
Informacje o regulaminie konkursu i regulamin *
W treści niniejszego dokumentu jako Dziecko: oświadczam, że wyrażam zgodę na udział Dziecka w programie ekologicznym „Szkoła Zero Waste” (dalej jako: Program) organizowanym przez Fundację Veolia Polska z siedzibą w Warszawie na zasadach opisanych w regulaminie Programu i korzystanie w ramach Programu z aplikacji GRYWIT na warunkach opisanych w Regulaminie korzystania z Aplikacji GRYWIT. Regulamin aplikacji https://gra.grywit.pl/static/documents/GRYWIT%20Regulamin%20(Fundacja%20Veolia).pdf Regulamin Programu "Szkoła Zero Waste" https://gra.grywit.pl/static/documents/Regulamin_Szko%C5%82aZeroWaste.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Dziecka w postaci:- imienia i nazwiska, - adresu e-mail, - klasy i nazwy szkoły, - wizerunku przez administratora Fundację Veolia Polska z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1 – dalej jako: „ RODO ”): - w celu udziału w Programie poprzez aplikację mobilną GRYWIT, - w celu promocji, dokumentacji: działalności Fundacji Veolia Polska z siedzibą w Warszawie, działalności Spółek z Grupy Veolia, działalności dostawcy aplikacji GRYWIT, Programu. Oświadczam, iż niniejsza zgoda zostaje przeze mnie udzielona dobrowolnie, a dane przeze mnie podane są prawidłowe. Jednakże jestem świadom/a, iż nieudzielenie zgody uniemożliwi udział Dziecka w Programie. Zgoda może zostać wycofana w formie pisemnej drogą mailową na adres: fundacja.pl-vfun@veolia.com lub listownie na adres: Fundacja Veolia Polska, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych ww. danych osobowych Dziecka jest Fundacja Veolia Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, KRS:0000567458 oraz że posiadam prawo dostępu do treści danych dziecka ich poprawiania i podaję je dobrowolnie. Szczegółowa klauzula informacyjna jest dostępna tutaj https://gra.grywit.pl/static/documents/OBOWI%C4%84ZEK%20INFORMACYJNY.pdf *
Zgoda o prawa autorskie *
Na podstawie niniejszej zgody przenoszę na Fundację Veolia Polska autorskie prawa majątkowe do materiałów foto i video powstałych w związku z udziałem Dziecka w Programie wraz z prawem do wykonywania praw zależnych i w zakresie następujących pól eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku, w tym na: CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBXA, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach twardych komputerów, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, chipach układu elektronicznego, oraz innych nośnikach, b. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu w nieograniczonej ilości i wielkości nakładów, c. wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, d. wykorzystania na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, e. wykorzystania w utworach multimedialnych w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f. wykorzystywania dzieła lub jego fragmentów do celów informacyjnych, promocyjnych, reklamowych i marketingowych w szczególności w prasie, radiu, telewizji i Internecie, formach sprzedaży bezpośredniej oraz wszelkich formach działań reklamowych i marketingowych, g. udzielania licencji do dzieła lub jego elementów innym podmiotom, h. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Adres e-mail do rejestracji w grze *
Szkoła [np. SP 6, ZS 8] *
Klasa [np. 4c, 6e] *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy