פ"נ כללי
ב"ה. ערב ראש השנה, ה' תהא שנת עין טובה

פ"נ

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לקראת השנה החדשה, שנת העיבור, "שנה תמימה", הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הננו מברכים את כבוד קדושתו, ומבקשים את ברכתו הקדושה לנו ולמשפחותנו שיחיו, לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות, בטוב הנראה והנגלה.
והעיקר - בקשתנו ודרישתנו שוב ושוב מעומק הלב לראות כבר את הדברים בפועל ממ"ש בעיני בשר - רצוננו לראות את מלכנו משיחנו עומד וגואל את כולנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש! הרי כבר מזמן "הגיע זמן גאולתכם", והרי משהגיע הזמן "לא עיכבן אפילו כהרף עין"!

עד מתי?! עד מתי?! עד מתי?!

הננו מקבלים על עצמנו "בשמחה גדולה ובביטול עצום" מלכותו של מלך מלכי המלכים הקב"ה - ע"י קבלת מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט"א, לציית להוראותיו ("שופטיך") ולשמוע לעצותיו ("יועציך"), ומאמינים אנו ובטוחים אנו בקיום נבואותיו כפשוטן לעיני בשר, "עד לנבואה (לא רק בתור חכם ושופט, אלא בתור נביא, שזהו בוודאות) ש"לאלתר לגאולה", ו"הנה זה משיח בא"!" כרצונו הקדוש, הננו מקשרים זאת גם עם החלטה פרטית, בלי נדר, להוסיף בלימוד התורה, תורת הנגלה והחסידות ובמיוחד בעניני משיח וגאולה ובמצוות ובנתינת הצדקה, כל אחד ואחת לפי אפשרויותיו. וכפי שהורנו - דוקא מתוך שמחה וטוב לבב.

ומבקשים אנו ברכתו הק' להצלחה רבה ומופלגה בכל הענינים הכלליים והפרטיים בגו"ר ומתוך הרחבה, לכל שכונות, קהילות ומוסדות חב"ד-ליובאוויטש ברחבי תבל הקיימים כבר והשכונות והמוסדות החדשים שיוקמו אי"ה.

ושיתן ה' חן וכבוד בעיני אלקים ואדם וכל האמצעים הדרושים, לכל שלוחי כ"ק אד"ש מה"מ שיחיו בכל מקום שהם, ולכל העוסקים במוסדותיו, פעולותיו, מבצעיו ותקנותיו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ - שיתרחבו ויתגדלו ויתפשטו בין כל שדרות עמנו בארץ הקודש ובכל מרחבי תבל, כהוראת רבותינו נשיאנו "עשה כאן ארץ ישראל", באופן של "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה", ובמיוחד הענין הכי עקרי וכללי - הכנת כל העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו.

ומבקשים ברכה מיוחדת עבור ישיבות, בתי ספר ומוסדות חינוך חב"ד-ליובאוויטש, בכל מקום שהם, להצלחה בגשמיות וברוחניות, ויחנכו התלמידים התמימים "חיילי בית דוד" שיחיו והתלמידות תחי' ללימוד תורת הנגלה והחסידות ביראת שמים ועבודה פנימית וחיות חסידותי כפי רצון קדשו של כ"ק אד"ש מה"מ.

וכן מבקשים אנו את ברכתו הק' לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ולהצלחה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות לכלל ישראל, לכל אחד ואחת מקהל עדת החסידים ולכל אחד ואחת מישראל, מתוך בריאות הגוף והנפש, בזרעא חייא וקיימא, ופרנסה בריווח מתוך הרחבה וחירות אמיתי, ושלום בית, ונחת חסידי בגו"ר מכל הבנים והבנות, ושידוכים טובים בגו"ר לכל הזקוקים, ולאלו הזקוקים שיפקדו בשנה זו בזרעא חייא וקיימא, ואריכות ימים ושנים טובות לכל אחד ואחת, ורפואה שלימה וקרובה לכל המצטרכים ועד לאופן - שמלכתחילה "לא אשים עליך", ותרבה האהבה והאחדות בינינו ובין כל חלקי עמינו.

ובמיוחד מבקשים אנו את ברכתו הק' לכל בני ישראל הנמצאים בארה"ק ת"ו, ובמיוחד לחברי הממשלה והעומד בראשה, שיעמדו בתוקף על שלימות התורה, שלימות העם, ושלימות הארץ ובטחון העם היושבים בה, שתופר עצת אויבנו הקמים עלינו היל"ת, ולא ימסרו ח"ו אף שעל מארץ הקודש ומהשטחים הנחוצים לבטחונה, לידי זרים, ואפילו שלא ידברו על כך ח"ו, ועם ישראל ישכון לבטח בארצנו הק' מתוך שלום אמיתי. ושלא תהי' שום פגיעה ח"ו בשום אופן בשום יהודי, אנשים נשים וטף, בגוף או בנפש ובכל השייך ליהודים, ורפואה שלימה לאלו שנפצעו במלחמות ובאירועי הטרור ל"ע.

ומבקשים אנו ברכתו הק' שגם בימים האחרונים דימי הגלות ישכון ישראל לבטח בכל מקומות מושבותיהם בחו"ל, שלא תהי' שום פגיעה ח"ו בשום אופן בשום יהודי בגוף או בנפש ובכל השייך ליהודי - בכל מקום שהוא, ובמיוחד במדינות המעורבות במלחמה וטרור. ושיהי' מנוחה, כלכלה יציבה ושלום אמיתי בכל העולם כולו. והמבצע של הפצת ז' מצוות בני נח יתקבל ויתפשט בין כל באי עולם, לתקן עולם במלכות ש-ד-י.

ובמיוחד בשנה זו, "שבהקביעות דראש-השנה . . ביום שני וביום שלישי (ב"ג), מודגש ענינו העיקרי של ר"ה (המלך) - החידוש שנעשה ע"י עבודת האדם בהוספה על שלימות הבריאה ע"י הקב"ה - שגם העולם מצ"ע (לא רק מצד הקב"ה כמו שהוא "יחיד בעולמו") שהוא באופן של מחלוקת "מסכים" עם אלקות, ולא רק עם דרגת האלקות שבערך העולם ("יחיד בעולמו", ע"ד "יחידו של עולם"), אלא גם דרגת האלקות שבאין-ערוך לגמרי להעולם, ועד למעלה מגדר התחלקות (בחי' "אנת הוא חד ולא בחושבן")" (משיחת ש"פ נצבים תנש"א).

ובעמדנו בשנת ה"חיים" (סח) שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שעל יחודיותה נתבאר בשיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח:

"לאחרי שישנה השלימות ד"חיים" שנה לנשיאות (פעולתו ועבודתו) דנשיא דורנו – צ"ל הוספה עיקרית בענין החיים (וגם) ע"י פעולת העם שמכריזים "יחי המלך", שתוכנה של הכרזה זו – שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ועד דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא!

כולנו יחד, מתוך אהבת ואחדות ישראל אמיתית, מכריזים:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

שם
Your answer
שם האם
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.