แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการทำวิจัย
กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ขอความร่วมมือของบุคลากรโรงพยาบาลเลิดสินในการตอบคำถาม ทุกคำตอบจะเป็นความลับ และจะรายงานผลการสำรวจในภาพรวมของบุคลากรทั้งโรงพยาบาล
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
ท่านมีผลงานทางวิชาการหรือไม่
*
1. ตำแหน่ง *
2. อายุการทำงานของท่านในโรงพยาบาลเลิดสิน -- ปี -- *
3. แหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุนการทำวิจัย
1 เรื่อง
2 เรื่อง
3 เรื่อง
4 เรื่อง
5 เรื่อง
มากกว่า 5 เรื่อง
เงินงบประมาณกรมการแพทย์
เงินบำรุง รพ.เลิดสิน
ทุนส่วนตัว
แหล่งทุน อื่นๆ.............................
3.1 หากท่านได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นๆ โปรดระบุชื่อแหล่งทุน.....
4. ท่านเคยใช้บริการของกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี หรือไม่ *
5. ท่านต้องการให้กลุ่มงานวิจัยฯ ดำเนินการในกิจกรรมใด ---- เลือกได้หลายคำตอบ
6. ท่านต้องการเข้าร่วมอบรมในหัวข้อใดมากที่สุด 3 อันดับแรก ---- เลือกเพียง หัวข้อที่ต้องการ อันดับละ 1 หัวข้อ ----
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
ไม่เลือก
การทำวิจัยเบื้องต้น
การวิจัยทางคลินิก
จริยธรรมการวิจัยในคน
หลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
การเขียนโครงร่างวิจัย
การออกแบบงานวิจัย
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
7. ท่านต้องการทราบกิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ของงานวิจัย จากช่องทางใด.....
8. สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุง / ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ.....
แสกน QR CODE -- เพื่อเข้าเป็นสมาชิก กลุ่มนักวิจัย รพ.เลิดสิน --
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms