แบบแสดงความคิดเห็น งานทะเบียนประวัติอาชญากร
แบบแสดงความคิดเห็นของข้าราชการหน่วยอื่นและประชาชนผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ งานทะเบียนประวัติอาชญากร ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
1.ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
2.สำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติอาชญากร
ข้อ 2.1 - 2.10 ให้คะแนนความพึงพอใจดังนี้ 5=พึงพอใจมากที่สุด, 4=พึงพอใจมาก, 3=พึงพอใจปานกลาง, 2=พึงพอใจน้อย, 1=พึงพอใจน้อยที่สุด
2.1 มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกำหนดระยะเวลาในการแจ้งผล
2.2 มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติ
2.3 มีการจัดลำดับการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง โดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอัธยาศัย กระตือรือร้น และเต็มใจในการปฏิบัติงาน
2.5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น และให้คำแนะนำได้
2.6 แจ้งผลการตรวจสอบประวัติได้รวดเร็ว
2.7 ความพึงพอใจต่อตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2.8 ความพึงพอใจต่อผลการตรวจสอบประวัติ
2.9 ณ จุดให้บริการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพื้นฐาน เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ห้องน้ำ อย่างเพียงพอ
2.10 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนมีการเรียกรับผลประโยชน์
3.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนำ/คำแนะนำ ที่ต้องการให้ปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms