แบบประเมินความคิดเห็นโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ *
2. ประเภทบุคลากร *
3. ตำแหน่งทางบริหาร *
4. Cluster *
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการจัดโครงการฯ
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
รายการประเมิน *
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัย ก่อน เข้ารับการอบรม
ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย/อภิปราย/ตอบข้อซักถาม เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัย หลัง เข้ารับการอบรม
ความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินโครงการฯ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1. ท่านจะดำเนินการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้หรือไม่ กรณีไม่ทำวิจัยเพราะเหตุใด และกรณีทำวิจัย คิดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไร
Your answer
2. ท่านมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน การพัฒนาตนเองของท่านในอนาคตอย่างไร
Your answer
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไป
Your answer
**ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินโครงการ (กบค.)**
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms