แบบสอบถาม ความพึงพอใจในงาน และความสุขในชีวิตของบุคลากรสุขภาพ
ค่าชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน และความสุขในชีวิตของบุคลากรสุขภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลลัพธ์ ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ และความสุขในชีวิต ซึ่งมีผลต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการแกผู้ป่วยและผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพ
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ
ตอนที่ 3 แบบวัดความสุขในชีวิต
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อทาน แต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรของระบบบริการสุขภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เลขบัตรประชาชน *
1.เพศ *
2.อายุ *
3.สายงาน *
4.ระดับงาน *
5.กลุ่มงาน *
6.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจงานของบุคลากรสุขภาพ
ค่าชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมาย ลงช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงช่องเดียว
1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน *
ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริการทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตรากําลังในการทํางานของหน่วยงาน
3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
6. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ ความชํานาญในการปฏิบัติงาน
7. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อสงเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับขอมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
9. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรกระตือรือร้นร้นที่จะพัฒนาตนเอง
10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ
11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน
13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คําปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน
2. ความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
17. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและกําลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
18. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการทํางาน การส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย
19. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทํางานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่รวมกัน
20. ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
21. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
22. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการทํางานและนอกเหนือจากการทํางานของหน่วยงาน
23. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
24. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้ความสําคัญใน การสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทํางานและกิจกรรมของหน่วยงาน
25. ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของหน่วยงาน
26. ความพึงพอใจที่ท่านได้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
27. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดําเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางานของบุคลากร
28. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงาน
29. ความพึงพอใจที่ท่านได้ทํางานในหน่วยงานนี้
ตอนที่ 3 แบบวัดความสุขในชีวิต
ค่าชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในชองที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด
คำถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ให้ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด และตอบลงในช่องคําตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ

ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ
เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วย กับเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย
มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ มาก
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วย กับเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด
ความสุขในชีวิต *
ไม่เลย
เล็กน้อย
มาก
มากที่สุด
1. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข
2. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
3. ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอ ๆ เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตและทํางานได้
4. ท่านพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของท่าน
5. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน
6. ท่านรู้สึกประสบความสําเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต
7. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
8. ถ้าสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ท่านจะรู้สึกหงุดหงิด
9. ท่านสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันต่าง ๆ ด้วยตัวท่านเอง
10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
11. ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ ๆ และมุงมั่นที่จะทำให้สําเร็จ
12. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์
13. ท่านมีเพื่อนหรือญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ
14. ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีความปลอดภัยต่อท่าน
15. ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด
กรุณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งคำตอบ
ขอขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy