แบบประเมินผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

แบบประเมินผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556
ณ จังหวัดเพชรบุรี
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับสภาพ/ความคิดเห็นของท่าน ในการเข้าร่วมงาน

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในภาพรวม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 (เฉพาะกิจกรรมที่ท่านได้เข้าร่วมเท่านั้น)

  • วิชาการเกรียงไกร

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  • ยิ่งใหญ่นิทรรศการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  • ครูอาจารย์เยี่ยมยอด

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  • สอดรับวัฒนธรรม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  • เลิศล้ำแหล่งเรียนรู้

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 4 ปัญหาการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงาน วิธีการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ ที่จะทำให้การจัดงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question